Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/839 of 7 March 2019 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 7. mars 2019, publisert i EU-tidende den 24. mai og kommer til anvendelse i EU den 27. mai 2019. 

Forordningen var på nasjonal høring i mai 2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 27/9-19, beslutning nr. 214/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 01.10.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 endrer basisfororording (EU) nr. 540/2014 om lydnivå i motorvogner.  

Basisforordning 540/2014 fastsetter administrative og tekniske krav til lydnivå ved EU-typegodkjenning av nye kjøretøy i kategori M (kjøretøy til persontransport) og N (kjøretøy til godstransport), til lyddempningssystemer som reservedel og komponenter typegodkjent som separate tekniske enheter. I samme forordning fastsettes også minimumskrav til lydnivå ved innstallering av akustiske varslingssystemer i elbiler og hybridbiler, såkalte AVAS. Elbiler og hybridbiler omtales som stillegående kjøretøy. De avgir redusert lyd i lave hastigheter sammenlignet med tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor, og dette innebærer miljøfordeler. Samtidig har reduksjon i lydnivå fjernet en viktig lydkilde for myke trafikanter til å orientere seg i trafikkbildet, eksempelvis for synshemmede og syklister. AVAS er er sikkerhetssystem som skal informere omgivelsene om stillegående kjøretøyers tilstedeværelse og bevegelse, altså hvorvidt et kjøretøy nærmer seg eller er på vei bort. Nærmere krav og spesifikasjoner til AVAS-systemer er fastsatt i UNECE-regulativ nr. 138.

Det er nå behov for å oppdatere kravene til AVAS-systemer i forordning (EU) 540/2014 for å ajourføre disse med endringsserie 01 til UNECE-regulativ nr. 138. Denne endringsserien slår fast at det ikke lenger er tillatt med pausefunksjon i AVAS-systemene, altså at føreren ikke lenger kan velge å midlertidig slå av varslingssystemet. Forordning 2019/839 sikrer at disse viktige endringene blir del av typegodkjenningsgrunnlaget for kjøretøy/bil. 

Merknader
Gjeldende rett

Basisforordning (EU) nr. 540/2014 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Rettslige konsekvenser

Forordning 2019/839 vil bli implementert i nevnte forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går etter EFTAs hurtigprosedyre, og forelegges derfor ikke noe Spesialutvalg til klarering. 

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel, og bringer EUs regelverk på linje med vedtatte endringer gjort i FN-systemet (UNECE).

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i internasjonale arbeidsgrupper der forordningen har blitt utarbeidet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/839
Basis rettsaktnr.: 540/2014
Celexnr.: 32019R0839

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2019
Frist returnering standardskjema: 19.04.2019
Dato returnert standardskjema: 19.04.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker