Ny nitrifikasjonshemmer tillatt

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1102 av 27. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV

Commission Regulation (EU) 2019/1102 of 27 June 2019 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den viktigeste endringen som følge av denne forordningen er at det blir mulig å markedsføre, 
3,4-dimethylpyrazole succinic (DMPSA), som nitrifikasjonshemmer. Denne er forholdsvis lik allerede tillatte DMPP.  DMPSA kan redusere N-tilførselen til kulturen, men likevel øke avlingen da mindre nitrogen blir tapt gjennom vann og luft. Bruk av denne nitrifikasjonshemmeren kan i tillegg gi mindre nitrat i bladene til ruccola og spinat. Dokumentasjonen viser at produktet ikke har kjente negative helse- og miljøeffekter ved anbefalt bruk. I tillegg så oppdateres beskrivelsern av flere analyser på bakgrunn av utvikling og på grunn av nye europeiske standarder. Dette gjelder blant annet standarder for prøveuttak,analyser for mikronæringsstoff og anlayser for den nye nitrifikasjonshemmeren.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringen legger til rette for at gjødsel med en ny nitrifikasjonshemmer kan omsettes som EF-gjødsel og dette gjør omsetningen enklere for produsenter som markedsfører i flere land. I tillegg gjøres enkelte endringer i analysemetodene. Vi vurderer at endringene ikke vil få noen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske gjødselprodusenter, brukere eller Mattilsynet.

Den nye nitrifikasjonshemmeren er vurdert til å ikke ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes. Det kan derimot være helse- og miljøfordeler ved å benytte dette.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1102
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2019
Frist returnering standardskjema: 19.04.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.03.2019
Høringsfrist: 09.05.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker