Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2015/757 for å ta passende hensyn til det globale system for innsamling av data om tungolje for skip

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/757 in order to take appropriate account of the global data collection system for ship fuel oil consumption data

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forslaget er sendt til rådet og parlamentet for behandling.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen foreslår å endre forordning (EU) 2015/757 om overvåkning, rapportering og verifikasjon av klimagassutslipp fra skip som anløper EU-havner (MRV-forordningen). Bakgrunnen for endringen er at Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har vedtatt overlappende rapporteringsforpliktelser for skip, gjennom en endring av det globale systemet for innsamling av drivstofforbruk (IMO DCS) som trådte i kraft 1. januar 2019. Kommisjonens forslag går derfor ut på å  endre MRV-forordningen slik at rapporteringsforpliktelsene etter de to regelsettene blir mer strømlinjeformet og den administrative burden for rederiene reduseres. Samtidig skal MRV-regelverket bestå for å sikre at de formålene bak reglene som ikke er dekket opp av den globale ordningen ivaretas. 

Følgende endringer i MRV-forordningen foreslås:

1) Definisjonen av rederi og rapporteringsperiode endres til å sammenfalle med IMO DCS, slik at den juridiske enheten som skal rapportere, og perioden det skal rapporteres for, blir den samme etter de to regelverksregimene.

2) Parameterne "cargo carried" og "time at sea" erstattes med parameterne "deadweight tonnage" og "hours underway" som er det som benyttes av IMO DCS. Videre skal IMO DCS guidelines kunne benyttes ved beregning av "distance travelled" etter MRV-regelverket.

3) IMO Guidelines for utvikling av skipets energieffektivitetsplan (SEEMP) skal legges til grunn for å strømmlinjeforme kravene til minimum innhold i skipets overvåkningsplan etter de to regelverksregimene. 

Det er foreslått at følgende spesifikke forhold ved MRV-regelverket skal bestå:

1) Virkeområdet (skip over 5000 BT) og det spesielle aktivitetsvilkåret, hvor det kun er skip involvert i transport av passasjerer eller gods som omfattes av MRV-forordningen, endres ikke. Det betyr at det fortsatt vil være en forskjell i virkeområdet, ettersom IMO DCS gjelder alle skip på internasjonal reise med bruttotonnasje på 5000 eller mer. Videre omfatter IMO DCS alle skip på denne størrelsen uavhengig av aktivitet. Det betyr f.eks. at skip som benyttes til ankerhåndtering eller annen støtte i tilknytning til offshorevirksomhet fortsatt vil omfattes av IMO DCS, men ikke av EU MRV. 

2) CO2-utslipp fra skip i havn skal overvåkes og rapporteres særskilt for å insentivere tiltak for reduksjon av slike utslipp i havneområder. Også innenriks reiser omfattes. Videre bevares den særegne ordningen under MRV-regelverket med verifikasjon utført av en akkreditert tredjepart. Etter IMO DCS er det flaggstaten som skal verifisere de innrapporterte dataene, og i tråd med bindende EU-regler kan EU-flaggstater kun delegere flaggstatsoppgaver til organisasjoner anerkjent av EU-Kommisjonen. Norge har inngått klasseavtaler med 6 anerkjente organisasjoner (RO). Det er bare disse 6 som kan verifisere data etter IMO DCS for norske skip, mens etter MRV-regelverket kan rederiet velge mellom en hvilket som helst kontrollør med akkreditering fra en EØS-stat til å utføre verifikasjon av MRV-rapporterte data.

3) Regler i MRV-forordningen om publisering av skipsspesifikke data om CO2-utslipp bevares.

Merknader
Rettslige konsekvenser

MRV-forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Det vil være behov for å endre forskriften dersom forslaget vedtas og tas inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget reduserer til en viss grad ulempene av å ha to seperate, men sterkt overlappende rapporteringsregimer for drivhusgassutslipp. For rederier som har skip som omfattes av rapporteringsforpliktelser etter begge regelverksregimene, er det grunn til å tro at forslaget vil redusere de administrative byrdene noe ved at det i større grad legges opp til innsamling og rapportering av like data. 

Sakkyndige instansers merknader

Rederiforbundet er positive til at MRV-regelverket tilpasses IMO DCS, og det er særlig viktig at det som skal rapporteres kvalitativt er det samme. En samordning av begrepsbruken og definisjoner er derfor viktig. Operasjonelle indikatorer kan gi nyttig informasjon, men Rederiforbundet er generelt opptatt av at de dataene som samles inn må forstås og brukes riktig. 

Vurdering

Forslaget er relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)38
Basis rettsaktnr.: 2015/757/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker