REACH/V/digestate

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av vedlegg V til Europaparlamentets og Rådets forordning EF nr. 1907/2006 om registrering, evaluering og autorisering/godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach)

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1691 of 9 October 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.03.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen blei fastsatt og trådte i kraft i Norge 23. mars 2020.

 

Sammendrag av innhold

Reach vedlegg V  innholder en liste over stoffer som er unntatt fra registreringsplikten i henhold til artikkel 2(7)(b).  Råtnerest, eller biorest, er et halvfast eller flytende restemateriale som er blitt renset og stabilisert gjennom en biologisk behandlingspross. Det siste trinnet i denne prosessen er en anaerob nedbrytningsprosess, der den tilførte mengde som brukes i denne prosessen er bionedbrytbare materialer fra ufarlige kilder som matavfall, gjødsel og jordbruksrester. Biogass og kompost dannes gjennom samme prosess som råtnerest/biorest (digestate), og er allerede unntatt registreringsplikten i henhold til post 12 i vedlegg V i Reach . Kommisjonen foreslår at biorest også unntas registreringsplikten og inkluderes i post 12. De viser til at det ikke har kommet noen registreringer av biorest, og ønsker å klargjøre den juridiske statusen blant annet med tanke på tilsyn. Biorest vil unntas fra registreringsplikten på samme grunnlag som de ekstisterende unntakene for kompost og biogass. Denne endringen av vedlegg V vil forhindre usikkerhet og forvirring hos produsenter og forbrukere av råtnerest, i tillegg til tilsynsmyndigheter. Stoffer som omfattes av vedlegg V skal unntas fra registrering av stoffer (avdeling II), etterfølgende bruker (avdeling V) og evaluering (avdeling VI) fordi registrering av disse stoffene anses som unødvendig eller uhensiktsmessig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i Reach-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1691 er  vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1691
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32019R1691

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2019
Høringsfrist: 20.05.2019
Frist for gjennomføring: 21.03.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker