E-PRTR register

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering under forordning (EF) Nr. 166/2006 om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv om register for forurensende utslipp og overføringer og endrer rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF

Commission implementing decision (EU) 2019/1741 of 23 September 2019 establishing the format and frequency of data to be made available by the Member States of the purpose of reporting under Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Kommisjonsbeslutning 2019/1741 ble vedtatt 23. september 2019 og la føringer for hvilket format data til det europeiske utslippsregisteret skal rapporteres på, samt hyppighet og frister for denne rapporteringen. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

I samsvar med Artikkel 7 i forordning (EF) nr. 166/2006 rapporteres forurensende utslipp og overføringer av avfall for større industrielle anlegg. Registeret kalles E-PRTR, European Pollutant Release and Transfer Register. Data overføres til EU og offentliggjøres gjennom en egen nettside, https://prtr.eea.europa.eu/, for å sikre offentligheten tilgang til informasjon og legge til rette for deltagelse i politiske bestemmelser om forurensning og miljø. For å styrke sammenhengen med rapportering etter industriutslippsdirektivet (IED), 2010/75/EU, ble reguleringen endret for å gi EU-kommisjonen mulighet til å etablere et nytt rapporteringsformat.

Kommisjonens beslutning (EU) 2019/1741 gir nye frister og beskriver nytt format for rapportering av forurensende utslipp fra den aktuelle industrien. Rapportering skal nå skje innen nye frister: administrative data (anleggsinformasjon etc.) skal rapporteres innen utgangen av september påfølgende år, mens tematiske data (utslippsdata, avfall etc.) skal rapporteres innen utgangen av oktober påfølgende år (for rapporteringen 2020 er det siste punktet utsatt til 30. november).

Merknader
Rettslige konsekvenser

I Norge har virksomheter som er omfattet av E-PRTR allerede plikt til rapportering til forurensningsmyndighetene. Denne plikten er nedfelt i tillatelser gitt etter forurensningsloven § 11 jf § 16. Det nye rapporteringsformatet innebærer behov for justeringer i "Forurensning", Miljødirektoratet og Fylkesmennenes felles database, som blant annet gir oversikt over anlegg, tillatelser og årlig rapportering av utslipp og levering av avfall. Det må i tillegg til justeringer i databasen legges til rette for nye uttrekk av data fra databasen, som tilfredsstiller endringene i rapporteringsformat til EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke innebære vesentlig endrede rapporteringsforpliktelser for berørt næringsliv. Den vil heller ikke innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for forurensningsmyndighetene. Det er imidlertid behov for å sikre datakvaliteten, og fortsette samkjøring og koordinering av rapporter fra virksomheter som omfattes av forordningen, siden både Fylkesmannen og Miljødirektoratet behandler både administrative data og rapportering av tematiske data.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (13.11 med svarfrist 21.11.19).

Vurdering

Etableringen av E-PRTR er tidligere vurdert å være i samsvar med norsk politikk som en oppfølging av PRTR-protokollen under Århuskonvensjonen som Norge har undertegnet. Endringene som nå skal gjennomføres er først og fremst tekniske og relatert til rapporteringsformat og endrede frister for norske myndigheters rapportering til EU.

Endringene vurderes som relevante for å strukturere rapportering av data i tråd med industriutslippsdirektivet og omfanget er akseptabelt. Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre endrede rapporteringsforpliktelser for næringslivet, men medfører behov for justeringer i myndighetenes database for registrering og rapportering av forurensende virksomhet.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1741
Basis rettsaktnr.: 166/2006
Celexnr.: 32019D1741

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.08.2019
Frist returnering standardskjema: 04.12.2019
Dato returnert standardskjema: 22.11.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 24.04.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2021

Lenker