Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysinmonohydroklorid, teknisk ren L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1964 of 26 November 2019 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine monohydrochloride, liquid, L-lysine monohydrochloride, technically pure, and L-lysine sulphate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

En gruppe med 4 lysinpreparater er godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 82/471/EEC) og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i kategorien ernæringsmessige tilsetningsstoffer, i gruppen aminosyrer, deres salter og analoger. De er foreslått regodkjent for alle dyr, og flytende L-lysinmonohydrokhlorid, L-lysin (base) og flytende L-lysinmonohydrokhloride kan også tilsettes drikkevann. Disse preparatene produseres ved hjelp av mikroorganismer som er listet i vedlegget til godkjenningen. Noen av mikroorganismene er genmodifiserte, og det er ikke funnet rester av bakterier eller rekombinant DNA i produktene. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1964
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1964

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2019
Frist returnering standardskjema: 10.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker