Kommisjonsdelegert forordning om supplerende regler om håndtering av interessekonflikter vedrørende EuVECA-fond

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/820 supplementing Regulation (EU) 345/2013 with regard to conflicts of interest in the area of EuVECA-funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglene er vedtatt og trer i kraft i EU 11.12.19. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments forordning 345/2013 om europeiske venturekapitalfond. Formålet med forordningen er å sikre effektiv kontroll og behandling av interessekonflikter som kan oppstå i forbindelse med opprettelse og forvaltning av europeiske venturekapitalfond, samt å definere i hvilke situasjoner interessekonflikter kan oppstå.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelsesdatoen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/820
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0820

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2019
Frist returnering standardskjema: 30.05.2019
Dato returnert standardskjema: 29.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker