Likeverdsvurdering for regelverk om referanseverdiar i Singapore

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1275 of 29 July 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Singapore in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane er trådd i kraft i EU og EØS. Reglane trådde i kraft i Noreg den 20.12.2019 gjennom forskrift til referanseverdiloven.  

Samandrag av innhald

Vedtaket er ei likeverdsvurdering som avgjer at dei rettslege og tilsynsmessige rammene for referanseverdiar i Singapore er likeverdige med krava i Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/1011. Føremålet med vedtaket er å sørgje for at også referanseverdiar frå ein administrator i Singapore kan nyttast i EØS.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Likeverdsvurderinga er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift til referanseverdiloven.  

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta vedkjem er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1275
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011
Celexnr.: 32019D1275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema: 01.01.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.02.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 21/2020
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 20.12.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker