Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Brasil

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1281 of 29 July 2019 repealing Implementing Decision 2014/245/EU on the recognition of the legal and supervisory framework of Brazil as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane er trådd i kraft i EU og er innlemma i EØS-avtalen. Reglane trådde i kraft i Noreg den 01.01.2020 gjennom oppheving av forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Samandrag av innhald

Vedtaket er ei oppheving av likeverdsvurderinga i Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/245/EU som avgjorde at det rettslege og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyrå i Brasil var samsvarande med krava som stillast i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009. Sjølv om regelverket framleis oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1060/2009 oppfyller det ikkje tilleggskrava som seinare vart innførd i europaparlaments- og rådsforordning (EU) No 462/2013. Kommisjonen opphevar difor likeverdsvurderinga med gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1281.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Vedtaket er gjennomført i norsk rett ved oppheving av forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.  

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1281
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009
Celexnr.: 32019D1281

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.08.2018
Frist returnering standardskjema: 01.08.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 310/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker