Plantevernmiddelrester fo. 2019/1792

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1792 av 17. oktober 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1792 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amitrole, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron and triasulfuron in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene. De nye grenseverdiene (MRL) gjelder i EU fra 18. mai 2020. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron.

MRLer som har vært fastsatt over bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffene fastsettes nå ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) i forbindelse med at disse aktive stoffene ikke lenger er godkjent brukt i EU/EØS. Det er ikke søkt om regodkjenning for fipronil og godkjenningen for stoffet har gått ut i EU/EØS. De aktive stoffene amitrol, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron har etter vurdering fra EFSA og beslutning i PAFF pesticides legislation ikke blitt regodkjent i EU/EØS. 

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 18. mai 2019 og grenseverdiene vil gjelde umiddelbart i Norge etter at forordningen tas inn i norsk forskrift.
Det gis overgangsordning for produkter ved at tidligere MRLer for disse stoffene fortsatt vil gjelde for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 18. mai 2020.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1792
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R1792

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2019
Frist returnering standardskjema: 14.11.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2019
Høringsfrist: 06.01.2020
Frist for gjennomføring: