Reach/artikkel 41(5)

Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentandelen av registrerte saker (dossiers) som skal utvelges for kontroll av om de oppfyller kravene

COMMISSION REGULATION (EU) …/…amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the percentage of registration dossiers to be selected for compliance checking

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble stemt over i EU 18. september 2019, og er på gjennomsyn hos Rådet og Parlamentet til 25. desember 2019. Den er på norsk høring til 4. desember 2019.

Sammendrag av innhold

Det har vist seg at en høy andel av industrien registreringer ikke innfrir kravene i Reach. Det blir derfor innført en forordning som endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere om datakravene er innfridd øker fra 5 % til 20 % av registreringsdokumentene for hvert tonnasjeintervall.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel, og omfattes av hurtigprosedyren. Det er viktig at kvaliteten på registreringer blir bedre enn de gjennomgående er nå, både med tanke på informasjonen om sikker bruk av kjemikaliene til brukerne og for at myndighetene lettere kan velge de viktigste stoffene å regulere. At Echa gjør flere fullstedighetssjekker enn nå er et viktig tiltak for å bedre registreringene.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart: 24.10.2019
Høringsfrist: 04.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker