Reach/artikkel 41(5)

Kommisjonsforordning (EU) 2020/507 av 7. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentandelen av registrerte saker (dossiers) som skal utvelges for kontroll av om de oppfyller kravene

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/507 of 7 April 2020 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the percentage of registration dossiers to be selected for compliance checking

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Den gjelder nå i EU. Forordningen gjelder også i Norge.

Sammendrag av innhold

Det har vist seg at en høy andel av industriens registreringer ikke innfrir kravene i Reach til hvilken informasjon de skal registrere. Det har derfor blitt innført en forordning som endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere for å vurdere om datakravene er innfridd ("fullstendighetssjekker) øker fra 5 % til 20 % av registreringsdokumentene for hvert tonnasjeintervall.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. At Echa gjør flere fullstedighetssjekker er et viktig tiltak for å bedre registreringene og dermed informasjonen om kjemikalier både til brukere og myndigheter. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/507
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32020R0507

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2019
Frist returnering standardskjema: 06.11.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2019
Høringsfrist: 04.12.2019
Frist for gjennomføring: 24.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.06.2021

Lenker