Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reach/XVII/blyhagl

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach for blyhagl i og rundt våtmarksområder

COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXXamending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead in gunshot in or around wetlands

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget blir diskutert i komitologikomiteen for Reach.

Sammendrag av innhold

Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har på anmodning fra EU-kommisjonen utarbeidet et forslag til forbud mot blyhagl over våtmarksområder, spesielt for å verne fuglelivet. Forslaget har blitt vurdert av Echas risikovurderingskomite (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac) i samsvar med reglene i Reach for restriksjoner. Opinionen fra Rac og Seac er oversendt Kommisjonen. Se lenken under "Annen dokumentasjon" for prosessen i Echa.

Kommisjonen foreslår i tråd med anbefalingene at det skal bli forbudt å bruke blyhagl i våtmarksområder og i en randsone utenfor våtmarksområdet. Våtmarksområder blir definert som i Ramsarkonvensjonen, men gjelder ikke bare våtmarksområder som er karakterisert som Ramsarområder. Kommisjonen viser dessuten til at noen land består av en stor andel våtmarksområder, og det for slike land kan være vanskelig å føre tilsyn med den nye reguleringen. Kommisjonen foreslår derfor at land hvor landterritoriet består av minst 20 % våtmarksområder i stedet kan vedta et forbud mot blyhagl, forutsatt at de informerer Kommisjonen om dette. 

Kommisjonen har forøvrig bedt Echa vurdere et mulig forbud mot å bruke bly i alle typer ammunisjon og i fiskesøkker, se informasjon på Echas hjemmeside.

Reguleringen vil bli innført i kjemikalieregelverket Reach.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye Reach-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen