Vet - lumpy skin disease

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge dens gyldighetsperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1992 of 27 November 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States by prolonging its period of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2016/2008 fastsetter dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe Lumpy skin disease (LSD) i visse EU-land, p.t. Hellas og Bulgaria. Forordningen gjelder i utgangspunktet til 31. desember 2019. Med denne rettsakten forlenges forordningen til 20. april 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Per i dag er det kun Bulgaria og Hellas  som er direkte berørt av forordning (EU) 2016/2008. Rettsakten krever derfor ingen gjennomføring i norsk rett nå. Gjennomføring i norsk rett blir påkrevd først ved en eventuell framtidig oppføring av norske soner i vedlegg I til forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

LSD ble påvist i Hellas for første gang i 2015. I 2016 var det utbrudd av sykdommen i Bulgaria. Det var også flere utbrudd i Hellas og i flere omkringliggende tredjeland. Alle de berørte landene startet raskt med å gjennomføre massevaksinasjon av storfe og ville drøvtyggere i fangenskap. I 2016 og 2017 gjennomførte Kroatia massekvaksinasjon som forebyggende tiltak mot sykdommen, selv om LSD aldri er påvist i Kroatia. I 2018 og 2019 har LSD-situasjonen stadig blitt bedre. Det har ikke vært nye utbrudd verken i EU-landene eller de omkringliggende tredjelandene, med unntak av Tyrkia. Det er gjennomført årlig massevaksinasjon i alle de berørte landene.  Med bakgrunn i den forbedrede situasjonen erstattet Kroatia forebyggende vaksinasjon mot LSD med systematisk overvåkning i 2018. Overvåkningen bekreftet fravær av LSD. Kroatia ble dermed fjernet fra EUs lister over medlemsland som har "frisoner med vaksinasjon" og godkjent vaksinasjonsprogram mot LSD. 

Verdens dyrehelseorganisjon (OIE) anbefaler at det går minst 8 måneder fra en stopper å vaksinere mot LSD i forbyggende hensikt til fristatus kan gjenoppnås. OIE anbefaler også at det går minst 14 måneder fra en stopper å vaksinere mot LSD som respons på sykdomsutbrudd til fristatus kan gjenoppnås. Kommisjonens vurdering er derfor at tiltakene i forordning (EU) 2016/2008 bør opprettholdes i 8 eller 14 måneder avhengig av status i sonene før de kan gjenoppnå LSD-fristatus. Sonene som er opprettet i Hellas og Bulgaria vil ikke rekke å gjenoppnå fristatus etter OIEs anbefalinger før forordning (EU) 2016/2008 utløper den 31. desember 2019. Forordningen bør derfor forlenges. Forlengelsen bør sees i sammenheng med at ny dyrehelselovgivning, inkludert regler om forbygging og bekjempelse av LSD, trer i kraft i EU fra 21. april 2021.

Mattilsynet støtter seg på Kommisjonens vurderinger og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1992
Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662, 90/425, 92/119 OG 2002/99
Celexnr.: 32019D1992

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2019
Frist returnering standardskjema: 20.12.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker