Biocid - Inkludering av eggepulver i vedlegg I

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1821 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere eggepulver som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

Commission Delegated Regulation 2019/1821 of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include powdered egg as an active substance in Annex I thereto

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. august 2019 og ble publisert i OJ 31. oktober 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. februar 2020.

Sammendrag av innhold

Eggepulver som biocidaktivt stoff var tidligere omfattet av et unntak for mat- og fôrstoffer for bruk som avskrekkings- eller tiltrekkingsmidler av produkttype 19 (repellenter og lokkestoffer). Stoffet ble deretter notifisert og oppført i vurderingsprogrammet for biocidaktive stoffer. Kommisjonen ba i januar 2017 det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) om en vurdering, og de konkluderte med at bruk av eggepulver ikke medfører betenkeligheter i henhold til biocidforordningens artikkel 28(2), og kan derfor inkluderes i vedlegg I til biocidforordningen. Biocidprodukter med aktivstoffer på vedlegg I kan håndteres med forenklet søknadsprosedyre. Siden eggepulver har naturlig opprinnelse bør det plasseres i kategori 4 "Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse". Inkluderingen gjelder bare eggepulver definert som mat eller fôr. Frist for søknad om godkjenning av produkter som inneholder eggepulver settes til 1. juni 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1821
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32019R1821

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2019
Frist returnering standardskjema: 03.10.2019
Dato returnert standardskjema: 03.10.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.02.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 8/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2019
Høringsfrist: 20.11.2019
Frist for gjennomføring: 08.02.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.03.2020

Lenker