EØS-notatbasen

Endringsforordning for (EU) No 923/2012, (EU) No 139/2014 og (EU) 2017/373

Kommisjonsforordning (EU) 2020/469 av 14. februar 2020 som endrer forordning (EU) Nr. 923/2012, forordning (EU) Nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 vedrørende krav til ATM/ANS-tjenester, utforming av luftromsstrukturer og datakvalitet, rullebanesikkerhet og som opphever forordning (EU) Nr. 73/2010

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/469 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation (EC) No 73/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 14. februar 2020, og publisert i OJEU 3. april 2020.

De fleste bestemmelsene i forordningen vil gjelde fra 27. januar 2022. Enkelte bestemmelser vil gjelde fra 5. november 2020. Dette er:

- Vedlegg I, punkt 10(b); som slår fast at alle luftfartøyer skal observere og melde inn når bremseeffekten på rullebanen oppleves dårligere enn rapportert.

- Vedlegg III, punkt 5; som gjelder endringer i MET-regelverket.

- Vedlegg III, punkt 6: Appendix 3 ‘SNOWTAM FORMAT’; som gjelder format for utstedelse av SNOWTAM.

Det er videre viktig å påpeke - som nevnt ovenfor - at kommisjonen, ifm covid-19-krisen, har vedtatt en endringsforordning som forskyver ikrafttredelsesdatoen for enkelte bestemmelser med ca.ni måneder. Denne forordningen har betegnelsen (EU) 2020/1177.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 14. februar 2020 en ny gjennomføringsforordning med tittelen "Commission Implementing Regulation (EU) 2020/469 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation (EC) No 73/2010"

Forordningen ble publisert i «Official Journal of the European Union» 3. april 2020. Rettsakten knytter seg til behov for oppdateringer og endringer i felleseuropeisk regelverk vedrørende lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS). Forordningen kan sies å være en «samleforordning», som slår sammen en rekke forskjellige regelverksforslag på ATM/ANS-området. Nærmere bestemt inneholder forordningen regler knyttet til lufttrafikktjenester (ATS), meteorologi (MET), bruk av nødfrekvenser på VHF, kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS), design av luftromsstrukturer (ASD) og design av flygeprosedyrer (FPD). Det siste vil også påvirke sikkerheten ved flygeoperasjoner på lufthavner, noe som medfører behov for å knytte reglene for lufthavner tettere sammen med reglene for ATM/ANS-regler.

Forordningen gjelder kun endringer i eksisterende forordninger. Først og fremst gjøres det endringer i forordning (EU) 2017/373, som er en forordning som setter felles og spesifikke krav til de forskjellige tjenesteyterne innen ATM/ANS. Det gjøres også endringer i forordning (EU) 139/2014 om lufthavner (ADR), og i forordning (EU) 923/2012 om felleseuropeiske lufttrafikkregler (SERA). Forordning (EU) 73/2010 om kvalitet på aeronautisk data og informasjon oppheves.

 De fleste bestemmelsene i forordningen vil gjelde fra 27. januar 2022. Enkelte bestemmelser vil gjelde fra 5. november 2020. Disse er:
- Forordningens vedlegg I, punkt 10(b); som slår fast at alle luftfartøyer skal observere og melde inn når bremseeffekten på rullebanen oppleves dårligere enn rapportert.

- Forordningens vedlegg III, punkt 5; som gjelder endringer i MET-regelverket.
- Forordningens vedlegg III, punkt 6: Appendix 3 ‘SNOWTAM FORMAT’; som gjelder format for utstedelse av SNOWTAM.

Det er videre viktig å påpeke at kommisjonen, i forbindelse med Covid-19-krisen, har vedtatt en endringsforordning som forskyver enkelte ikrafttredelsesdatoer i forordningen med ca. ni måneder. Denne forordningen, (EU) 2020/1177, er beskrevet her: https://www.eosnotat.no/notat/details?notatId=34028

Nærmere om innholdet i de nye reglene

Endringer i forordning (EU) 2017/373

Forordning (EU) 2017/373 om ATM/ANS var på vedtakelsestidspunktet i 2017 ikke komplett med hensyn til regler på alle ATM/ANS-områdene. Spesielt vedlegg IV om «air traffic services» var ment å skulle kompletteres med relevante ICAO-bestemmelser, ICAO Annex 11 og Doc 4444 Pans-ATM. (Med «ICAO» menes Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart). Foreliggende forordning tar sikte på å gjennomføre dette.

Samme situasjon forelå med hensyn til design av luftromsstrukturer og flygeprosedyrer, som innebærer endringer i vedlegg XI i forordning (EU) 2017/373. I tilknytning til at det nå nedfelles et krav om sertifisering av tjenesteytere som skal utføre prosedyredesign (FPD) , gis det i vedlegg XI en del overordnede minimumskrav hvordan disse tjenesteyterne skal være organisert og utøve oppgavene sine, samt at det stilles krav om formalisert kompetanse for de fysiske personene som skal utføre slik prosedyredesign. I et eget «appendix» til vedlegg XI settes enkelte minimumskrav til utforming av luftrommet (airspace design), samt noe mer detaljerte krav til hvordan prosedyredesign faktisk skal utføres.

Også på området for kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS) tar foreliggende forordning sikte på å komplettere forordning (EU) 2017/373, i dette tilfellet med hensyn til vedlegg VI. De nye reglene bygger på relevante ICAO-bestemmelser (ICAO Annex 15 og Pans AIM), og medfører opphevelse av dagens forordning (EU) 73/2010.

Når det gjelder meteorologi (MET), så har dagens vedlegg V i forordning (EU) 2017/373 allerede utførlige bestemmelser på området. Det har imidlertid vært behov for å oppdatere disse i samsvar med endring 77-A av ICAO Annex 3. Dette gjelder spesifikt regler som tar sikte på å forbedre informasjonsflyten knyttet til farlige meteorologiske forhold, forbedre situasjonsbevisstheten og bidra til en mer effektiv ruting av flyginger, herunder det å kunne fly utenom områder med farlige meteorologiske forhold.

Endringer i forordning (EU) 139/2014

Endringene i forordning (EU) 139/2014 går ut på å endre et par bestemmelser slik at flygeprosedyrer for den aktuelle lufthavnen er tilpasset de nye reglene om flygeprosedyrer i forordning (EU) 2017/373.

I utgangspunktet var det også tilført/endret en rekke regler som skal tilpasse kravene for drift av lufthavner med de nye reglene i forordning (EU) 2017/373 om kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS). Dette har imidlertid blitt tatt ut i en egen forordning ("delegated act").

Endringer i forordning (EU) 923/2012

Reglene i forordning (EU) 923/2012 (SERA) har nær sammenheng med reglene om ATS som skal tas inn i vedlegg IV i forordning (EU) 2017/373.

Endringene i forordning (EU) 923/2012 knytter seg således i hovedsak til lufttrafikktjenesten sine oppgaver, blant annet for AFIS (trafikkinformasjonstjeneste ved en flyplass), samt at det gjøres enkelte endringer vedrørende luftfartøyers manøvrering på landingsplassen. I tillegg er det tatt inn en regel som spesifiserer i hvilke tilfeller VHF-nødkanalen (121.500 MHz) skal kunne benyttes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den nye rettsakten er gitt med hjemmel i Europaråds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forordning (EU) 2018/1139 er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett. Den nye rettsakten vil i utgangspunktet dermed ikke kunne tas inn i EØS-avtalen før (EU) 2018/1139 er gjennomført. Dette skulle i utgangspunktet ikke by på store praktiske problemer, ettersom hoveddelen av den nye rettsakten uansett ikke vil virke fra tidligere enn 27. januar 2022. Utfordringen er at enkelte bestemmelser i forordningen får et tidligere virkningstidspunkt, allerede 5. november 2020. Av den grunn har Luftfartstilsynet foretatt nasjonal gjennomføring av forordningen utenom EØS-avtalen. Dette ble gjort i egen forskrift 28. september 2020 nr. 1896. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har ikke identifisert vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører som følge av regelendringene. Det vil tilfalle både myndighetene og tjenesteyterne en del arbeid med å ajourføre prosedyrer og rutiner ifm det nye regelverket, men dette antas å kunne dekkes innenfor nornale driftsrammer. Et mulig unntak kan tenkes for tjenesteytere som har ansvar for design av flygeprosedyrer, mht kostnader som vil påløpe som følge av kravet om formaliserte kvalifikasjonskrav for de som utfører slik design. Disse utgiftene antas imidlertid heller ikke å være av betydelig omfang.

Sakkyndige instansers merknader

De bakenforliggende utkastene (NPAs og Opinions) til nytt regelverk har vært hørt og drøftet med nasjonale interessenter. Det ble gjennomført en forholdsvis kort høring fra mai til juli 2020 om den endelige forordningen, og ingen vesentlige innsigelser ble fremmet i høringsrunden. Den vedtatte forordningen anses ikke å ha vesentlige materielle endringer fra det som er foreslått tidligere i prosessen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/469
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0469

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2020
Frist returnering standardskjema: 28.07.2020
Dato returnert standardskjema: 28.07.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2020
Høringsfrist: 17.07.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker