EØS-notatbasen

European Solidarity Corps 2021 - 2027

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om skiping av programmet for Det europeiske solidaritetskorpset og om oppheving av [forordninga om Det europeiske solidaritetskorpset] og forordning (EU) nr. 375/2014

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2019

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til vedtak om innlemming av forordninga i EØS-avtala er sendt til EEAS.

Sammendrag av innhold

Som ein del av EU Kommisjonen sitt forslag til nytt langtidsbudsjett ble det foreslått ei vidareføring av European Solidarity Corps. Programmet gjeld for 2021 - 2027. Formålet med programmet er å "øge deltagelsen hos unge og organisationer i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for derigennem at bidrage til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og til at tackle sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau med en særlig indsats for at fremme social inklusion", jf. art 3. 

European Solidarity Corps gjev ungdom nye høver til å delta i frivillig arbeid, praksisopphald eller arbeid gjennom aktivitetar som har eit solidarisk innhald. I tillegg kan dei utforme og utvikle solidaritetsprosjekt på eige initiativ. Programmet skal bidra til å fremme deira personlege, utdanningsmessige, sosiale, medborgarlege og faglege utvikling. 

Programmet har fem typar tiltak:

1. frivillig arbeid i samband med solidaritetsaktivitetar, jf. art. 7

2. praksisopphald og arbeid, jf. art. 8

3. solidaritetsprosjekt, jf. art 9

4. nettverksaktivitetar for enkeltpersonar og organisasjonar, jf. art. 5

5. kvalitets- og støttetiltak, jf. art. 5

Noreg er som EØS-land invitert til å delta i aktivitetar etter art. 5 og 7, men er altså ikkje invitert til å delta i praksisopphald, arbeid og solidaritetsprosjekt, jf. art. 14 (2) a). 

Dei frivillige aktivitetane bygger vidare på European Voluntary Service. Noreg har delteke i European Voluntary Service gjennom ulike program, seinast Erasmus+, fram til opprettinga av European Solidarity Corps i 2018. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakta er vedteke med heimel i artikkel 165 (4), artikkel 166 (4) og artikkel 214 (5) i traktaten om den europeiske unions virkemåte (TFEU). 

Noreg skal ikkje delta i programmet, og innlemming i EØS-avtala har derfor ingen rettlege konsekvenser.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Noreg skal ikkje delta i programmet, og innlemming i EØS-avtala har derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakta har vore handsama i spesialutvalet for utdanning, der Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utanriksdepartementet og Barne- og familiedepartementet er representert, i tillegg til tre underliggande etatar. Det foreløpige posisjonsnotatet vart handsama i SU Utdanning i møte 16. oktober 2019.

Etter ei samla gjennomgang og vurdering av Noreg si deltaking i EU-programma for perioden 2021-2027, blei det vedteke at Noreg ikkje skal delta i dette programmet.

Vurdering

Etter ei samla gjennomgang og vurdering av Noreg si deltaking i EU-programma for perioden 2021-2027, blei det vedteke at deltaking i dette programmet ikkje kan prioriterast. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)440
Rettsaktnr.: (EU)2021/888
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0888

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2021
Frist returnering standardskjema: 28.04.2021
Dato returnert standardskjema: 28.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker