Forordning (EU) 2020/2193 om endring av forordnin (EU) 1178/2011 med regler om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser

Kommisjonsforordning (EU) 2020/2193 av 16. desember 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med regler om kompetanse- og treningskrav for flygere og regler om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart

Commission Implementing Regukation (EU) 2020/2193 of 16 December 2020 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the requirements for flight crew competence and training methods, and as regards the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Reglene i forordning (EU) 2020/2139 er utarbeidet av EASA i samarbeid med eksperter fra aktuelle deler av luftfartsindustrien og fra luftfartsmyndighetene. Luftfartsilsynet har deltatt i arbeidet med en ekspert.

EASA har gjennomført en offentlig høring av utkastet til regler (NPA 2018-07). Høringskommentarene er deretter gjennomgått av EASA med bistand fra de nevnte ekspertene. Etter at EASA ferdisgtilte forslaget som Opinion 08/2019 er saken behandlet i EASA Komiteen (komitologikomite) hvor Norge har deltatt som observatør.

Saken var på høring i Norge høsten 2019. Luftfartstilsynet mottok ikke mange svar på høringen, men har erfart at de nye reglene støttes av luftfartsselskapene og aktuelle fagforeninger i luftfarten. Forordningen ble tatt inn i EØS avtalen ved EØS komiteens beslutning 23. april 2021, og er gjennomført i Norge ved forskrift 26. april 2021 om endring av forskrift om sertifiserintg av besetningsmedlemmer.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/2193 innfører nye felleseuropeiske regler om såkalt "evidence based training" (EBT) for flygere. Reglene tas inn i eksisterende forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for flygebesetning i sivil luftfart. ETB-treningskonseptet er en innovativ metodikk for utviklende trening av flygere og er utformet i samsvar med ICAO Doc 9995 "Manual of evidence based training". I stedet for å basere treningen på programmer og elementer som er predefinerte i regelverket, skal EBT bidra til mer tilpasset trening. Treningen blir derfor mer oppdatert i forhold til dagens teknologi og operative miljø, samtidig som den kan tilpasses og spisses mot den individuelle pilots treningsbehov. Forordningen inneholder også en oppdatering av bestemmelsene i forordning 1178/2011 om innhenting, analyse og deling av sikkerhetsinformasjon. Denne endringen harmoniserer disse reglene med de siste endringene i forordning (EU) 376/2014 om rapportering av hendelse i sivil luftfart.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) 2020/2139 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (EASA basisforordningen) artikkel 23(1), 27(1) og 72(5), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/2139 endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for flygebesetning i sivil luftfart. Den sistnevnte forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) 2020/2139 vil bli tatt inn i EØS-avtalen, og må gjennomføres i norsk rett ved forskrift som endrer forskrift 28. november 2015 om sertifisering av besetningsmedlemmer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil medføre konsekvenser for Luftfartstilsynet, luftfartsoperatører, flygere, flygerinstruktører og eksaminatorer.

For Luftfartstilsynet vil reglene medføre noe økt ressursbruk til godkjenning av operatørers EBT-implementering. Denne ressursbruken vil imidlertid være forbigående og vil dekkes av midlene Luftfartstilsynet er tildelt.

Reglene innfører EBT-trening som et alternativt treningsregime. Luftfartsoperatørene kan velge om de vil gå over til EBT-trening, eller om de vil fortsette etter dagens regler for trening av flygere. For luftfartsoperatører som velger å benytte EBT-trening, viser en konsekvensutredning som EASA har gjennomført at de øknomomiske og administrative konsekvensene vil være positive for operatørene og flygerne, ettersom man vil få et mer kostnadseffektivt treningssystem. Flyger-eksaminatorer vil kunne oppleve en redusert oppdragsmengde ettersom EBT ikke medfører samme behov for at flygere gjennomfører periodiske eksaminasjoner OPC/LPC. Instruktørene vil ikke påvirkes negativt økonomisk av reglene.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil ikke bli behandlet i spesialutvalget for transport, hvor berørte departementer er representert. Saken blir behandlet etter EFTAs fast track-prosedyre. 

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet har hele tiden støttet en introduksjon av EBT i regelverket. Luftfartstilsynet anser at EBT vil styrke treningen på områder hvor det ut fra sikkerhetsdata er indentifisert treningsbehov. Ut fra studier som ligger til grunn for utarbeidelsen av EBT-treningskonseptet, antar vi at et slikt mer risikobasert og målrettet treningskonsept vil bidra til sikrere luftfart. Reglene legger opp til at det skal være valgfritt for operatører å gå over til EBT. Det er videre anslått at de økonomiske konsekvensene for operatører som velger å benytte EBT vil være positive. De samlede sikkerhetsmessige og positive økonomiske konsekvensene av de nye reglene vurderes som klart større enn de negative økonomiske konsekvensene som reglene kan få for eksaminatorer. Luftfartstilsynet støtter også at reglene om innhenting, analyse  og deling av sikkerhetsinformasjon gjennom hendelsesrapporter oppdateres, ettersom det vil skape støre klarhet i forhold til de korresponderende reglene i forordning (EU) 376/2014 om hendelsesrapportering. 

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptablel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2193
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R2193

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 21.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.10.2019
Høringsfrist: 31.01.2020
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.04.2021

Lenker