Forsiden

Forlengelse av bagatellmessig støtte SGEI

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til dens anvendelsesperiode

Commission Regulation (EU) 2018/1923 of 7 December 2018 amending Regulation (EU) No 360/2012 as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.10.2019

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 10. desember 2018. Forordningen skal inkorporeres i EØS-avtalen i EØS-komitemøtet 25. oktober 2019. 

Forordningen må gjennomføres ved endring av forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 

Det er ikke nødvendig å fremsette en stortingsproposisjon om innhenting av Strotingets samtykke i forkant av EØS-komiteens eventuelle beslutning om å innlemme rettsakten. Det vises i den forbindelse til at beslutningen ikke vil anses som en sak av særlig viktighet, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 2018/1923 forlenger Kommisjonsforordning 360/2012. Kommisjonsforordning 360/2012 utløp 31. desember 2018.

Forlengelsen er en del av den store revisjonsprosessen av regelverket om offentlig støtte som er i gang satt i EU. Kommisjonen tar sikte på å forlenge gjeldene regelverk slik at man kan ha en god revisjonsprosess. 

EØS-notat om forordning 360/2012 finnes her: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2011/okt/bagatellmessig-stotte---sgei/id2432864/

Bakgrunnen for å ha særlige regler om bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning, er at kompensasjon for utførelsen av slike tjenester på visse vilkår ikke anses for å påvirke samhandelen og/eller vri eller true med å vri konkurransen. Dette gjelder selv i tilfeller hvor kompensasjonen overskrider støttetaket på 200.000 euro som følger av den generelle forordningen om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning 1998/2006). Slike støttetiltak anses ikke for å oppfylle alle vilkårene i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) artikkel 107(1) (tilsvarer EØS-avtalen artikkel 61(1)), og er derfor unntatt fra notifikasjonsplikt i TEUV artikkel 108(3) (tilsvarer ODA protokoll 3 Del I artikkel 1(3) jf. Del II artikkel 2). Dette forenkler regelanvendelsen og utvider det nasjonale handlingsrommet for å gi offentlig støtte.

Forordningen har kun anvendelse på støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning. Forordningen gjelder i utgangspunktet for alle sektorer. Det gjøres imidlertid en rekke unntak fra dette utgangspunktet, og forordningen angir en uttømmende opplisting av hvilke sektorer som ikke omfattes. Forordningen får eksempelvis ikke anvendelse på støtte til foretak innenfor fiskeri, akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter (samt enkelte former for foredling og omsetning av landbruksprodukter, forutsatt at visse vilkår er oppfylt). Dette samsvarer i stor grad med de produktene som er unntatt fra EØS-avtalens virkeområde, jf. EØS-avtalen artikkel 8. Videre får forordningen ikke anvendelse på foretak innenfor visse deler av vegtransportsektoren. Det er heller ikke tillatt å gi bagatellmessig støtte til eksportrelaterte aktiviteter og til foretak i kullsektoren. Endelig gis det ikke anledning til å gi støtte til kriserammede foretak.

Støtte vil bare anses som bagatellmessig i henhold til denne forordningen dersom den samlede støtten til foretaket ikke overstiger 500 000 euro over tre regnskapsår.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres ved endring av forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen da dette er en forlengelse av gjeldende rett. 

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU 2018/1923
Basis rettsaktnr.: EU 360/2012
Celexnr.: 32018R1923

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2019
Frist returnering standardskjema: 07.03.2019
Dato returnert standardskjema: 25.02.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker