OCR - kontroll av trepakkemateriale - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til gjennomføring av særlig kontroll av trepakkemateriale, varsling av bestemte forsendelser og tiltak ved manglende regelverksetterlevelse

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules concerning the performance of specific official controls of wood packaging material, notification of certain consignments and measures to be taken in cases of non-compliance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - "Official Control Regulation").

Rettsakten stiller krav til kontrollen av trepakkemateriale som kommer med forsendelsene inn til EU/EØS. Disse produktene, eksempelvis trepaller, trekasser og støttemateriale, kan bære med seg planteskadegjørere som man ikke ønsker i EU/EØS.

Art. 2 legger opp til at det er kompetent myndighet i medlemsstatene (MS) som skal gjennomføre en overvåkningsprogram på slikt materiale basert på en risikovurdering av fagområdet med vekt på antall og resultatene over kontrollen året før, historikken til staten utenfor EØS som forsendelsen kommer fra og importøren/eksportøren, samt informasjon fra andre myndigheter angående antall forsendelser med trepakkemateriale og hvor disse kommer fra.

Det er videre adgang for kompetent myndighet til å kreve forhåndsvarsling av slike forsendelser, jf. art. 3.

Videre regler for gjennomføringen av kontrollen er gitt i art. 4. Kompetent myndighet skal plukke ut forsendelser til kontroll (kontroll av selve trepakkematerialet) basert på overvåkningsprogrammet og annet relevant informasjon. Det skal sikre tilgang til hele forsendelsen og hjelp fra tollmyndighetene for å sikre at forsendelsen ikke frigis før kontrollen er gjennomført. Forsendelsene kan i utgangspunktet holdes tilbake i tre dager, med mulighet for forlengelse.

Ved gjennomført kontroll skal innførselsdokumentet til forsendelsen fylles ut med resultatet av kontrollen, jf. art. 5.

Tiltak ved funn er regulert av art. 6, der kompetent myndighet skal gjennomføre tiltak etter OCR art. 66 (eksempelvis destruere, sende tilbake). Der forsendelsen allerede er på bestemmelsesstedet skal trepakkematerialet destrueres uten opphold.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vurderes å ligge utenfor EØS-avtalens virkeområde og er derfor ikke EØS-relevant. Årsaken til dette er at planteområdet, som trepakkemateriale er klassifisert som, ikke er en del av EØS-avtalen. Norge har  nasjonale regler på plantehelseområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at rettsakten ikke er EØS-relevant vurderes den å ikke medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Mattilsynet vil fortsatt ha egne regler om kontroll av disse produkter på grunn av risikoen knyttet til dem.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp regler for kontroll av trepakkemateriale som kommer med forsendelser fra stater utenfor EU/EØS. Disse reglene omfatter også regler for forhåndsmelding ved ankomst til EØS-området og videre tiltak ved funn av planteskadegjørere.

Det nye er at KOM velger en løsning der man ikke har gitte frekvenser for kontrollen, men at man overlater til MS selv å gjøre en risikovurdering og ha et eget overvåkningsprogram for denne type forsendelser.

Rettsakten berører et tema som ligger utenfor EØS-avtalen, planteområdet. Derfor vurderes rettsakten som ikke EØS-relevant. Mattilsynet har som nevnt egne kontrollrutiner rettet mot denne type forsendelser, slik at man tar denne problematikken med største alvor.

Mattilsynet anser ikke rettsakten som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2019)7251
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker