Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1676 av 7.oktober 2019 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/1676 of 7 October 2019 correcting certain language versions of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Saken omhandler retting av språket i den tjekkiske, lettiske og slovakiske oversettelsene av 1333/2008. Dette har ingen betydning for norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer ikke tilsetningsstofforskriften.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32019R1676

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2019
Frist returnering standardskjema: 22.11.2019
Dato returnert standardskjema: 22.11.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 56/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.05.2020