Plantevernmiddelrester fo. 2019/1559

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1559 av 16 september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1559 of 16 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyflufenamid, fenbuconazole, fluquinconazole and tembotrione in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion. Endringene skjer i forbindelse med revurdering av eksisterende grenseverdier for de aktive stoffene.
Det fastsettes noen endringer i grenseverdier for cyflufenamid på bakgrunn av EFSAs anbefalinger. Noen eksisterende grenseverdier fastsettes etter revurderingen som midlertidige MRLer fordi det ble vurdert å mangle noe dokumentasjon knyttet til disse.  Midlertidige grenseverdier vil revurderes etter at frist for innsending av manglende dokumentasjon går ut og vil da enten fastsettes som vanlige grenseverdier (fjerne fotnoter om manglende dokumentasjon) eller oppheves hvis det ikke er sendt inn dokumentasjon eller hvis det vurderes at dokumentasjonen ikke støtter fastsettelse av grenseverdier for de aktuelle produktene.
Restdefinisjonen til en stoff viser hvilke stoffer som er omfattet av grenseverdien. Restdefinisjonen kan inneholde moderstoffet, isomere av moderstoffer eller metabollitter eller andre nedbrytningsprodukter knyttet til det aktive stoffet (plantevernmiddelet). Restdefinisjoner som er hensiktsmessige vurderes på bakgrunn av dokumentasjon for metabolismeforsøk. Det er ikke uvanlig at det kan være ulik restdefinisjon for vegetabilske produkter og for animalske produkter siden stoffer ofte vil brytes ned forskjellig i planter og dyr. Restdefinisjonen for forvaltningsmessig oppfølging viser hvilke stoffer (inklusive metabolitter etc.) som skal regnes med ved vurdering av analysesvar mot grenseverdien og dette er viktig informasjon for laboratorier som analyserer for rester av plantevernmidler.
 
Restdefinisjonen for aktive stoffer blir vurdert ved revurdering av eksisterende grenseverdier (MRL) for stoffene (artikkel 12 vurdering). Nye restdefinisjoner henger sammen med grenseverdiene og endringer i restdefinisjonen vil tre i kraft fra samtidig som endringene i MRLer trer i kraft.
Restdefinisjonen for vegetabilske produkter og honning er cyflufenamid (sum av cyflufenamid (Z-isomer) og dets E-isomer, uttrykt som cyflufenamid).
Restdefinisjonen for animalske produkter (unntatt honning) cyflufenamid (sum av cyflufenamid (Z-isomer), dets E-isomer og metabolitt 149-F1, uttrykt som cyflufenamid.
For flukvinkonazol er det ikke noe godkjent bruk i EU og det er heller ikke fastsatt CODEX MRLer for stoffet og alle grenseverdier for stoffet fastsettes derfor ved den analytiske bestemmelsesgrensen. Endringer innebærer lavere analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) for stoffet og dermed også lavere grenseverdier fordi alle MRLer fastsettes ved LOQ.
Endringer av grenseverdier (MRL) for fenbukonazol innebærer at noen MRLer fastsettes høyere mens andre fastsettes lavere enn eksisterende MRLer basert på EFSAs anbefalinger. Flere MRLer for stoffet endres ikke utover at de fastsettes som midlertidige MRLer. Restdefinisjonen for fenbukonazol fastsettes som fenbukonazol (sum av konstituente enantiomere). For fenbukonazol blir alle MRLer for stoffet som er fastsatt over LOQ etter revurderingen fastsatt som midlertidige MRLer. Grunnen til dette er at EFSA har vurdert at det mangler dokumentasjon for triazolederivatmetabolitter (TDM). Frist for innsendelse av dokumentasjon før ny revurdering av disse MRLene er 17. September 2021.
For tembotrion er det to ulike restdefinisjoner for stoffet. Restdefinisjon for vegetabilske produkter og honning: Tembotrion (sum av moderstoff tembotrion (AE 0172747) og dets metabolitt M5 (4,6-dihydroksy tembotrion), uttrykt som tembotrion.
Restdefinisjon for animalske produkter (unntatt honning): kun metabolitten M5 (4,6-dihydroksy-tembotrion).
Tembotrion er et godkjent plantevernmiddel (aktivt stoff) i EU, men stoffet er kun godkjent brukt i vekstene mais og sukkermais. Det er fastsatt MRLer for produktene mais og sukkermais på bakgrunn av godkjent bruk i EU mens de øvrige grenseverdiene (MRL) for vegetabilske produkter er fastsatt ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ). Det skjer noen endringer i MRL for stoffet som skyldes endringer i analytisk bestemmelsesgrense for tembotrione for visse produktgrupper. Mais er et aktuelt fôrmiddel og det er derfor fastsatt MRLer for visse animalske produkter. Det skjer noen endringer i MRLer for kjøtt der det er fastsatt MRLer for produktdeler som lever, nyrer og spiselig slakteavfall for noen dyrearter. Det fastsettes høyere LOQ (MRL ved LOQ) for melk som tidligere var fastsatt ved 0,002* mg/kg og nå fastsettes ved 0,01* mg/kg.
For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produsert i EU eller importert til EU/EØS før nye MRLer trer i kraft (7. april 2020).
Nåværende grenseverdi (MRL) for disse stoffene fortsetter å gjelde for disse partiene forutsatt at det kan dokumenteres at de ble produsert (i EU/EØS) eller importert til EU/EØS innen 7. april 2020.
For å kunne gi overgangsordninger for produkter er det en forutsetning at det ikke vurderes å være noen helsefare knyttet til eksisterende grenseverdier MRLer. EFSA har vurdert at ingen av de eksisterende grenseverdiene for stoffene vil medføre noen helsefare og forordningen gir derfor en overgangsordning for produkter.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).
Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1559
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R1559

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.09.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2019
Høringsfrist: 23.12.2019
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker