Toys/Aluminium

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1922 av 18 november 2019 om endring av del III, punkt 13, i vedlegg II til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om senke migrasjonsgrenser for aluminium i leker

Commission Directive (EU) 2019/1922 of 18 November 2019 amending, for the purpose of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards aluminum

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Direktiv (EU) 2019/1922 ble vedtatt 18. november 2019 og publisert i OJ 19. november 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen  9. juli 2021 og gjennomført i Norge 5. august 2021.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder aluminium, i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for auluinium 5 625 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 1 406 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 70 000 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Direktivet endrer migrasjonsgrensen for aluminium til 2 250 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 560 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 28 130 mg/kg i avskrapet materiale til.

Bakgrunnen for endringen er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for aluminium i leketøy for å beskytte barn.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet (2019/1922) vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til posisjonsnotat for forslaget ble også oversendt Justis- og beredskapsdepartementet. 

Vurdering

Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1922
Basis rettsaktnr.: 2009/48
Celexnr.: 32019L1922

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 10.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 15.01.2021
Frist for gjennomføring: 19.05.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 05.08.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.08.2021

Lenker