Toys/duftallergener som ikke tillates i leketøy

Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/2089 av 11 desember 2020 om endring av del III, punkt 11, i vedlegg II til Europaparlamentets rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn på duftallergener som ikke tillates i leketøy

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2020/2089 of 11 December 2020 amending, for the purpose of adaptation to technical and scientific developments, point 11 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards prohibited allergenic fragrances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Forslaget ble stemt over ved skriftlig prosedyre 14. juli 2020. Direktivet (EU) 2020/2089 er vedtatt,  men ikke innlemmet i EØS avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF vedlegg II, del III punkt 11 inneholder liste over duftallergener som ikke er tillatt i leketøy. I dagens regelverk består denne listen av 55 stoffer. Direktivet (EU) 2020/2089 foreslår å føre opp ytterligere 3 duftallergener på listen over duftallergener som ikke er tillatt i leketøy, dette på bakgrunn av at de foreslåtte duftallergenene har dokumenterte sensibiliserende egenskaper. For å gi barn tilstrekkelig beskyttelse foreslås disse stoffene å forbys i leketøy. 

Videre foreslås det at oppføring nr 10 i vedlegg II, del II, punkt 11 fjernes. Dette på bakgrunn av det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å forby 3,7-dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) i leketøy basert på stoffets sensibiliserende egenskaper. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved leketøyforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. 

Vurdering

Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2089
Basis rettsaktnr.: 2009/48
Celexnr.: 32020L2089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2020
Frist returnering standardskjema: 14.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2021
Høringsfrist: 11.08.2021
Frist for gjennomføring: 04.07.2022

Lenker