Reprosessering av medisinsk utstyr til engangsbruk

Kommisjonens gjennomføringsforordning av (EU) 2020/1207 av 19. august 2020 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til felles spesifikasjoner for reprosessering av medisinsk utstyr til engangsbruk

Implementing Regulation (EU) 2020/1207 of the European Commission of August 19th 2020, published in the Official Journal, lays down rules for the application of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council as regards common specifications for the reprocessing of single-use devices.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2019

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXX. Medisinsk utstyr

Status

Sammendrag av innhold

Forordning 2017/745 (MDR) tillater reprosessering av medisinsk engangsutstyr dersom dette er tillatt ved nasjonal rett. Medisinsk engangsutstyr som er reprosessert og brukes i en helseinstitusjon trenger ikke følge alle kravene når det gjelder forpliktelsene som stilles til en produsent. Men en av betingelsene for slik reprosessering er at det utføres i samsvar med felles spesifikasjoner («CS»).

Noen medisinske engangsutstyr er ikke passende for reprosessering, for eksempel utstyr med batteri som ikke kan byttes eller hvor det utgjør en risiko for feil etter reprosessering. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til egenskapene til engangsutstyret når det gjelder prosedyrer for risikostyring, for å sikre at man ekskluderer engangsutstyr som ikke kan reprosesseres på en sikker måte på grunn av deres spesielle farepotensiale eller spesifikke tekniske egenskaper.

Rettsakten inneholder bestemmelser om risikostyring, herunder krav til personale, lokaler og utstyr, detjaljerte prosedyrer for reprosessering, bestemmelser om opprettelse og bruk av et kvalitetssystem, og bestemmelser om sporing. Det er helseinstitusjoner og eksterne reprosessorer er ansvarlig for sikkerheten og ytelsen til det reprosesserte utstyret. Helseinstitusjonene og de eksterne reprosessorer bør derfor ha et kvalitetsstyringssystem som sikrer at relevante krav blir oppfylt. Med eksterne reprosessorer menes en enhet som reprosesserer utstyr på forespørsel fra en helseinstitusjon. Dersom helseinstitusjonen også er bruker av utstyret, bør de ha et system for innsamling av alvorlige hendelser. Det fremgår at slike hendelser bør meldes til kompetent myndighet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny lov om medisinsk utstyr som gjennomfører forordning 2017/745 skal tre i kraft i mai 2021. Gjennomføringsrettsakter skal tas inn ved henvisning i ny forskrift til loven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/1207
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2020
Frist returnering standardskjema: 09.07.2020
Dato returnert standardskjema: 14.12.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: