Energimerking støvsugere

Kommisjonsforordning …/… av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2017/1369 med omsyn til energimerking av støvsugarar

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of vacuum cleaners

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2020

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen vil sende ut forslag til energimerkeforordning i forkant av møte i forskriftskomiteen. Møte i forskriftskomiteen forventes å finne sted ila 2020. Dette notatet baserer seg på Kommisjons arbeidsdokument utsendt til møtet i samrådsforum 30. oktober 2019.

Støvsugere er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper for særskilt oppfølging.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

I perioden juli 2017-juni 2019 gjennomførte EU-Kommisjonen en gjennomgang av økodesignforordning 666/2013 og energimerkeforordning 665/2013 om støvsugere med sikte på senere revisjon av begge forordningene. Energimerkeforordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsforordning 2017/1369. Nå foreligger et første utkast til energimerkeforordning og dette EØS-notatet er basert på utkastet. 

Sammendrag av innhold

Forslaget til forordning omfatter støvsugere og virkeområdet for forordningen er nettdrevne og trådløse støvsugere, inkludert hybridstøvsugere. 

Kommisjonen anslår at summen av besparelsene i strømforbruk fra revidert økodesignforordning og ny energimerkeforordning for støvsugere er 3,84 TWh/år i EU i 2030. 

Forordningen får ikke anvendelse på 

 • våtstøvsugere, våt- og tørrstøvsugere, industristøvsugere eller sentralstøvsugere,
 • gulvpoleringsmaskiner;
 • robotstøvsugere;
 • utendørsstøvsugere;
 • håndholdte støvsugere

Forordningen pålegger plikter til leverandører, forhandlere og tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer.

Leverandører skal blant annet sørge for at trykket og elektronisk versjon av energietikett (energiklasseskala A-G) og produktdatablad er tilgjengelig for forhandlerne. De skal også påse at informasjonen fra teknisk dokumentasjon og produktdatablad er lagt inn i EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL). Videre skal leverandør sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, alltid viser energiklassen.

Forhandlerne skal blant annet sørge for å fremvise energietiketten både i fysiske butikker og i nettbutikker. Ved nettsalg, skal også produktdatabladet være tilgjengelig for kjøpere. Videre skal forhandler sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, viser energiklassen.

Tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer skal tilrettelegge for elektronisk visning av energietikett og produktdatablad på plattformen som forhandler benytter for å selge sine produkter. Tilbyderen er også pålagt å informere forhandler om dennes plikt til å fremvise energietikett og produktdatablad. 

Sirkulærøkonomiaspekter i fremtidige energimerkeforordninger

Artikkel 8 (Review) i den aktuelle forordningen varsler at man ved neste gjennomgang av forordningen (om senest seks år) skal vurdere hvordan man kan innarbeide sirkulærøkonomiaspekter i energimerkeforordningen. Den samme ordlyden vil trolig inngå i de fleste kommende forslag til reviderte energimerkeforordninger i tiden fremover. 

 • Virkningsdato for energimerkeforordningen er 1. mars 2023.

Merknader

Hovedrettsakten som er en rammerettsakt – energimerkeforordning 2017/1369 (som erstatter 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning for energimerkeordningen for produkter er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (forbrukermerkeloven) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). Energimerkeforskriften for produkter trådte i kraft 01.06.2013.

Rettslige konsekvenser

Energimerkeforordning 2017/1369 er gjennomført i norsk rett ved endring i forbrukermerkeloven. Etter forbrukermerkeloven § 3a annet ledd, kan departementet gi forskrift om gjennomføring av forordninger gitt i medhold av energimerkeforordningen. Myndigheten er delegert til NVE. Dersom forslaget til forordning blir vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

NVE antar at reglene ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. For myndigheter, er antatagelsen basert på at tilsynet med den nye rettsakten kan gjøres innenfor eksisterende budsjetter. For foretak, er antagelsen basert på at det ikke kom inn noen høringsinnspill i forbindelse med NVEs høring av arbeidsdokumentet til møtet i samrådsforum. For forbrukere, er antagelsen basert på reglene har samme konsekvens for norske forbrukere som for andre forbrukere i EU.  

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 11.september 2017 om oppstart av revisjonsstudien.

NVE publiserte en høring av det første utkastet til økodesignforordning (arbeidsdokument) den 02. oktober 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill. 

Støvsugere er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper for særskilt oppfølging. 

Vurdering

Andre opplysninger

Når forordningen skal revideres, skal særlig følgende vurderes:

 • om det er hensiktsmessig at robotstøvsugere omfattes 
 • støvsugernes forbedringspotensiale med hensyn til energibruk, funksjonelle og miljømessige ytelser
 • effektiviteten av eksisterende tiltak for å realisere endringer i sluttbrukerens atferd til å kjøpe mer energi- og ressurseffektive apparater;
 • muligheten for å addressere sirkulær økonomimål
 • om det er hensiktsmessig å innføre en energiindeks (EI) i tråd med den for kommersielle støvsugere, for alle typer husholdningsstøvsugere inkludert i forordningen.

Støvsugere har tidligere vært omfattet av energimerkekrav i energimerkeforordning for støvsugere 665/2013. Forordning 665/2013 ble annullert av EU-domstolen i 8. november 2018, med virkning fra 18. januar 2019, og tas ut av EØS-avtalen.

Det aktuelle forslaget til energimerkeforordning for støvsugere er utarbeidet basert på revisjonsstudien som har gjennomgått økodesignforordning 666/2013 og den annullerte energimerkeforordningen 665/2013. 

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker