Forordning 2020/358; RMT.0701

Kommisjonsforordning (EU) 2020/358 av 4. mars 2020 som endrer forordning (EU) 2018/1976 med hensyn til sertifikat til seilflypilot

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/358 of 4 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1976 as regards sailplane pilot licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverket er utarbeidet av EASA, og er drøftet i tre møter i EASA komiteen. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonene viste at det er bred støtte til regelverket.

Sammendrag av innhold

Regelverket omhandler i hovedsak flytting av sertifikatkravene for seilfly fra forordning (EU) nr. 1178/2011 anneks I (Part-FCL) til forordning (EU) 2018/1976 Anneks III Part- SFCL (Sailplane flight crew licensing).

Kravene i Anneks IV (Part-MED), Anneks VI (Part-ARA), Anneks VII (Part-ORA) og Anneks VIII (Part-DTO) i forordning (EU) nr. 1178/2011 gjelder fortsatt for seilfly flight crew licensing

Som følge av tilbakemeldinger fra markedet om at reglene for seilflyutdanning og sertifikatkravene er for omfattende og for vanskelig tilgjengelig, og gjennom arbeidet med GA roadmap har det europeiske byrået for sivil luftfart (EASA) arbeidet med å revidere de felleseuropeiske reglene om seilfly i forordning (EU) nr. 1178/2011. Hensikten med revisjonen har vært å forenkle innholdet i reglene, samt forenkle fremstillingen av reglene ved at de nå samles i egen forordning fremfor å stå spredt i forordning 1178/2011.

Regelverket er et resultat av EASA rulemaking task (RMT) RMT.0701, som er fremmet under opinion 01/2019 (A) og (B). Formålet med regelverket er å samle utdanningsreglene og de operative reglene tilknyttet seilfly i egen forordning.

Opinion 01/2019 (A) og (B) kombinerte tre RMTer: RMT.0677, RMT.0654 og RMT.0701, som omhandler i hovedsak:

  1. Nye regler i forordning (EU) nr. 1178/2011 som letter tilgangen for General Aviation (GA) piloter til å fly etter instrumentflygereglene (IFR). Dette skal oppnås ved å introdusere en Basic Instrument Rating (BIR). Dette skal erstatte reglene om en-route IFR rating; og
  2. Flytting av sertifikatkravene for ballong og seilfly fra forordning (EU) nr. 1178/2011 anneks I (Part-FCL) til henholdsvis forordning (EU) 2018/395 Anneks III Part- BFCL (Balloon flight crew licensing) og forordning (EU) 2018/1976 Anneks III Part-SFCL (Sailplane flight crew licensing).

Disse RMTer har blitt vedtatt som hhv. forordning (EU) 2020/357 (ballong), forordning (EU) 2020/358 (seilfly) og forordning (EU) 2020/359 (oppdatering av 1178/2011). Se egne EØS-notater for forordning (EU) 2020/357 og 2020/359.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av den nye endringsforordningen vil innebære behov for endring av forskrift 15. mai 2019 nr. 663 om luftfart med seilfly. Saken tilhører gruppe 2. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynets foreløpige vurdering er at det vil kunne være positive økonomiske utslag for kompetent myndighet. Regelverket er noe enklere og mindre krevende, noe som vil kunne føre til mindre og enklere administrasjon. Samtidig vil det være visse kostnader knyttet til kompetanseheving, endringer av prosedyrer og rutiner og lignende. Det antas at gjennomføringen av endringene kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Norsk Luftsportstilsyn (NLT) vurderer at nye søknadsskjemaer og prosedyrer må etableres, samt at det må gjøres en revisjon av opplæringsmateriell, teorispørsmål og håndbøker. Videre må eksisterende sjekklister og rutiner endres til å dekke ny utstedelser i tillegg til konvertering. NLT vurdere at det kan være visse kostnader knyttet til kompetanseheving og undervisningsmateriell for aktuelle teorifag. Det vil være et høyere gebyr for utstedelse av sertifikater etter de nye forordningene, men samtidig faller kravet til fornyelse bort og dermed også kostnadene knyttet til dette.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket, slik det nå lyder, er EØS-relevant og akseptabelt. Det er per i dag ikke identifisert behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Ansvarlig nasjonale myndigheter

Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter følgende:

  • Forordning (EU) nr. 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer, inkludert bestemmelser for seilfly i Anneks IV (Part-MED)
  • Forordning (EU) nr. 2018/1976 om luftfart med seilfly - operative bestemmelser

Norsk luftsportstilsyn er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter følgende:

  • Forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder bestemmelser for seilfly
  • Forordning (EU) nr. 2018/1976 så langt det gjelder bestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer for seilfly og tilsyn med Declared Training Organisations (DTO)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/358
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2020
Frist returnering standardskjema: 14.07.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker