Kommisjonsbeslutning 2020/548 endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2020/548 av 23. januar 2020 om endring av vedlegg til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner når det gjelder navn på eksamensbevis og studier

Commission Delegated Decision (EU) 2020/548 of 23 January amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and titles of training courses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2020

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutningen er under vurdering av EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen er endringer i vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet som er meldt inn fra medlemsstatene. Endringen gjelder for de yrkene med harmonisert utdanning: lege, legespesialist, sykepleier, tannlege, tannlegespesialist, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt. Arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedlegg V er gjennomført i vedlegg til forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits vedlegg II og i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen vedlegg II. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning ved skriftelig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er endringer som av ulike titler på utdanningsbevis, utdanninger og yrkestitler som medlemsstatene har meldt inn. Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/548
Basis rettsaktnr.: 32005L0036
Celexnr.: 32020D0548

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2020
Frist returnering standardskjema: 17.08.2020
Dato returnert standardskjema: 12.05.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker