Forordning 2021/1087 (CAEP amendments to ICAO Annex 16)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1087 av 7. april 2021 som endrer forordning (EU) 2018/1139 fra Europaparlamentet og Rådet med hensyn til oppdatering av henvisningene til bestemmelsene i Chicago-konvensjonen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1087 of 7 April 2021 amending Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council, as regards updating the references to the provisions of the Chicago Convention

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

NPA 2020-06 ble sendt på alminnelig høring i EASAs medlemsland med høringsfrist 16. juni 2020. Luftfartstilsynet sendte NPA 2020-06 på høring i Norge. Det kom ikke høringsinnspill fra norske aktører.

Opinion 03/2020 ble fremmet av EASA 9. oktober 2020 og ble behandlet i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet 29.10.2020. 

Forordning 2021/1087 ble publisert i OJ 5. juli 2021. 

Sammendrag av innhold

ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP)  ble i februar 2019 enige om forbedringer i eksisterende standarder for støy, utslipp fra flymotorer og CO2-utslippsstandarder, samt en ny 'nonvolatile particulate matter '(nvPM) utslippsstandard. Endringene medfører endringer i ICAO Annex 16 Volume I, II og III. EASA (det europeiske flysikkerhetsbyrået) foreslår i Opinion 03/2020 at det europeiske regelverket skal tilpasses til disse endringene i ICAOs standarder og anbefalinger knyttet til miljøvern. Endringene skal bidra til en høy og enhetlig miljømessig standard og like konkurransevilkår i luftfarten.

Regelverket endrer artikkel 9 'Essential requirements' i forordning (EU) 2018/1139.

Se eget EØS-notat om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som følge av endringene i ICAO Annex 16. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene i (EU) 2018/1139 artikkel 9 nr. 2 er en oppdatering av referansene til ICAO Annex 16. Forordning (EU) 2018/1139 er foreløpig ikke gjennomført i EØS-avtalen, men vi kan anta at denne vil være på plass når de foreslåtte endringene vedtas. Vi finner deler av bestemmelsen i den for Norge gjeldende basisforordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 6.

Forordningen gjennomføres i norsk rett gjennom endring av samme forskrift som skal gjennomføre forordning (E) 2018/1139. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene har konsekvenser for motorprodusenter/konstruktører, som vi ikke har i Norge. Endringene vil således ikke få direkte konsekvenser for norske aktører.

Endringene vil ifølge EASA få betydning for designorganisasjonene (DOA) og produksjonsorganisasjonene (POA), samt luftfartsmyndighetene i land med slike. I tillegg vil de ha indirekte betydning for personer som er påvirket av flystøy og utslipp.

Regelendringene vil i følge EASA ikke ha betydning for flysikkerheten, men ha en positiv miljømessig betydning. I følge EASA vil endringene medføre kostnader for motorprodusenter og for flyselskaper som har motorer som ikke er i samsvar med nye krav. Et regelverk som er harmonisert med resten av ICAOs medlemsland vil imidlertid gi kostnadsgevinster, og dessuten bidra til like konkurransevilkår.

Sakkyndige instansers merknader

NPA 2020-06 ble sendt på alminnelig høring i EASAs medlemsland med høringsfrist 16. juni 2020. Luftfartstilsynet sendte NPA 2020-06 på høring i Norge. Det kom ikke høringsinnspill fra norske aktører.

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Denne delen av opinion 03/2020 gjennomføres i sin egen forordning:

EASA foreslår å endre artikkel 9 ‘Essential requirements’ i (EU) 2018/1139 og Annex I (Part 21) i (EU) No 748/2012 med tilhørende AMC og GM som følge av endringer i ICAO Annex 16 volume I,II og III.

Forordning (EU) 748/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). De foreslåtte endringene i denne kan gjennomføres i norsk rett ved oppdatering av forskriften.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1087
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32021R1087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2021
Frist returnering standardskjema: 18.08.2021
Dato returnert standardskjema: 04.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2020
Høringsfrist: 16.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker