Utfyllende bestemmelser til EMIR om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/447 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelsen av kriteriene for opprettelse av ordninger som i tilstrekkelig grad begrenser motpartskredittrisikoen knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapiriseringer, og om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/447 of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of criteria for establishing the arrangements to adequately mitigate counterparty credit risk associated with covered bonds and securitisations, and amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205 and (EU) 2016/1178

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt 16.desember 2019, publisert i Official Journal 27. mars 2020. Den er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Den opphever bestemmelser som ble tilføyet i forordning (EU) nr. 648/2012 ved forordning (EU) 2017/2402, som ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

I kommisjonsforordningen presiseres kriterier som fastsetter hvilke ordninger som i tilstrekkelig grad minsker motpartskredittrisiko forbundet obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering. I tillegg oppheves artikkel 1(2) i kommisjonsforordningene (EU) nr 2015/2205 og (EU) nr 2016/1178 da bestemmelser som dekker samme forhold er tilføyet i forordning (EU) nr. 648/2012 ved forordning (EU) nr. 2017/2402. Sistnevnte forordning er ikke tatt inn i norsk rett p.t.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det vises til omtale i sammendraget over. Det er behov for teknisk tilpasning fordi kommisjonsforordningen opphever bestemmelser som i EU nå er tatt inn på nivå 1 i EMIR ved forordning (EU) nr 2017/2402 og denne forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen p.t. Ikrafttredelsen av kommisjonsforordningen må derfor lenkes til ikrafttredelsen av forordning (EU) nr 2017/2402.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/447
Basis rettsaktnr.: 648/2014
Celexnr.: 32020R0447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2019
Frist returnering standardskjema: 09.04.2020
Dato returnert standardskjema: 20.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: