Ecolabel- trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer

Kommisjonsbeslutning om fastsettelse av EU-miljømerkekriterier for trykksaker, kontorartikler av papir, og papirbæreposer

Commission Decision establishing the EU Ecolabel criteria for printed paper, stationary paper, and paper carrier bag products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2020

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonensbeslutning  (EU) 2020/1803 fastsetter kriterier for miljømerking med EU Ecolabel av trykksaker, kontorartikler av papir, og papir-bæreposer. Produktgruppen omfatter trykksaker basert på papir eller papp, brevpapir og skrivepapir, samt bæreposer laget av papir. For å kunne oppnå EU Ecolabel kreves det at papirsubstratet er merket med EU Ecolabel, og det settes strenge miljøkrav til bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier i produksjonen av det ferdige papirproduktet. Det stilles også krav til energieffektivitet i produksjonsprosessen, VOC-utslipp og til avfallshåndtering i produksjonen. Produktene må være resirkulerbare.      

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses EØS-relevant og akseptabel og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/1803
Basis rettsaktnr.: (EC)66/2010
Celexnr.: 32020D1803

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker