EØS-notatbasen

Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av et generelt rammeverk for verdipapirisering og om opprettelse av en enkel, gjennomsiktig og standardisert ramme for verdipapirisering til hjelp til gjenoppretting etter covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2021/557 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2021 amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 crisis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

For at finansielle foretak lettere skal kunne bidra til økonomisk gjennopphenting etter nedgangen som følger av COVID-19-pandemien, er det fastsatt det endringer i EUs verdipapiriseringsrammeverk. Endringene oppsummeres i tre hovedpunkter:

1. Mer risikosensitiv behandling av STS-verdipapirisering ved å inkludere syntetisk balanse-verdipapirisering (on-balance-sheet synthetic securitisation)

STS ("simple, transparent and standardised") er en fellesbetegnelse for verdipapirisering i EUs regelverk som oppfyller nærmere krav til enkelhet, transparens og standardisering. Verdipapiriseringsposisjoner som oppfyller kravene til STS-verdipapirisering, har lavere kapitalkrav. For å kunne klassifiseres som STS følger det en rekke krav til blant annet rapportering, offentliggjøring og risikostyring. Det foreslås å gjøre enkelte lettelser i kapitalkravene til verdipapirisering ved å tillate at også seniortransjer i syntetisk balanse verdipapirisering (on-balance-sheet synthetic securitisation) defineres som STS-verdipapirisering ved beregning av kapitalkrav.

2. Redusere regulatoriske begrensninger på verdipapirisering av misligholdte engasjementer ("non-performing exposures")

Verdipapiriseringsrammeverket i forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR), ikke er tilstrekkelig tilpasset misligholdte engasjementer ved at kapitalkravene blir for høye. Endringene skal sørge for bedre tilpasning av EU-regelverket til hovedelementene i en kommende metode utviklet av Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS). 

3. Bedre muligheten for offentlige garantiordninger for verdipapiriseringsposisjoner, herunder for verdipapirisering av misligholdte engasjementer

For å legge til rette for myndighetsgarantier av verdipapiriserte porteføljer, fjernes minimumskravene til ekstern kredittvurdering for blant annet stater, regionale og lokale myndigheter, offentlige foretak og kredittinstitusjoner. Bakgrunnen er at dagens krav er inkonsistent med øvrige kreditrisikoreduseringsregler i CRR og internasjonale standarder fra BCBS i det reviderte Basel III-rammeverket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er EØS-relevant  og skal tas inn i EØS-avtale. Den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Forordningen kan imidlertid ikke gjennomføres før forordning (EU) 2017/2401 og forordning (EU) 2017/2402 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene  legger til rette for verdipapirisering av porteføljer med misligholdte engasjementer og syntetisk balanse-verdipapirisering (on-balance-sheet synthetic securitisation).Tilrettelegging for utvidet verdipapirisering med både misligholdte engasjementer og syntetisk STS-verdipapirisering vil øke behovet for oppfølging av informasjonskrav og andre elementer av investorbeskyttelse. Det vil også gjøre det mer krevende for tilsynsmyndighetene å få oversikt over bankenes risiko. Erfaringene med verdipapirisering fra finanskrisen tilsier at regelverket krever særskilt oppfølging.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant. Forordningen har som formål å øke bankenes bruk av verdipapirisering. Dersom verdipapirisering får et økende omfang, vil det kreve økt oppmerksomhet fra myndighetene å følge opp informasjonskrav og bankenes risiko, herunder om reduksjonen i kapitalkrav står i rimelig forhold til den risikoen som er overført.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant. Regelverksforslaget har som formål å øke bankenes bruk av verdipapirisering. Dersom verdipapirisering får et økende omfang, vil det kreve økt oppmerksomhet fra myndighetene å følge opp informasjonskrav og bankenes risiko, herunder om reduksjonen i kapitalkrav står i rimelig forhold til den risikoen som er overført.

Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. ikrafttredelsesdato, da rettsakten endrer enkelte bestemmelser i forordning (EU) 2017/2401 som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)282
Rettsaktnr.: (EU) 2021/557
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0557

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2020
Frist returnering standardskjema: 18.12.2020
Dato returnert standardskjema: 10.08.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker