Forslag til endringer i regelverket for verdipapirisering som følge av COVID-19-pandemien

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til verdipapiriseringsrammeverket for å støtte økonomisk gjenoppretting som svar på COVID-19-pandemien

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonens forslag til endringer i CRR er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

For at finansielle foretak lettere skal kunne bidra til økonomisk gjennopphenting etter nedgangen som følger av COVID-19-pandemien, foreslås det endringer i EUs verdipapiriseringsrammeverk. Endringene oppsummeres i tre hovedpunkter:

1. Mer risikosensitiv behandling av STS-verdipapirisering ved å inkludere syntetisk balanse-verdipapirisering (on-balance-sheet synthetic securitisation)

STS ("simple, transparent and standardised") er en fellesbetegnelse for verdipapirisering i EUs regelverk som oppfyller nærmere krav til enkelhet, transparens og standardisering. Verdipapiriseringsposisjoner som oppfyller kravene til STS-verdipapirisering, har lavere kapitalkrav. For å kunne klassifiseres som STS følger det en rekke krav til blant annet rapportering, offentliggjøring og risikostyring. Det foreslås å gjøre enkelte lettelser i kapitalkravene til verdipapirisering ved å tillate at også seniortransjer i syntetisk balanse verdipapirisering (on-balance-sheet synthetic securitisation) defineres som STS-verdipapirisering ved beregning av kapitalkrav.

2. Redusere regulatoriske begrensninger på verdipapirisering av misligholdte engasjementer ("non-performing exposures")

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) skriver i forslaget at verdipapiriseringsrammeverket i forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR), ikke er tilstrekkelig tilpasset misligholdte engasjementer ved at kapitalkravene blir for høye. Det foreslås derfor å redusere kapitalkravene, men innføre et gulv på 100 prosent risikovekt for verdipapiriseringposisjoner med misligholdte engasjementer som underliggende portefølje, og en flat 100 prosent risikovekt på seniortransjen for verdipapiriserte misligholdte engasjementer på nærmere vilkår. Endringene skal sørge for bedre tilpasning av EU-regelverket til hovedelementene i en kommende metode utviklet av Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS). 

3. Bedre muligheten for offentlige garantiordninger for verdipapiriseringsposisjoner, herunder for verdipapirisering av misligholdte engasjementer

For å legge til rette for myndighetsgarantier av verdipapiriserte porteføljer, foreslås det å fjerne minimumskravene til ekstern kredittvurdering for blant annet stater, regionale og lokale myndigheter, offentlige foretak og kredittinstitusjoner. EBA skriver i forslaget at dagens krav er inkonsistent med øvrige kreditrisikoreduseringsregler i CRR og internasjonale standarder fra BCBS i det reviderte Basel III-rammeverket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er vedtatt, publisert i EU-tidende og tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Forordningen kan imidlertid ikke gjennomføres før forordning (EU) 2017/2401 og forordning (EU) 2017/2402 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å legge til rette for verdipapirisering av porteføljer med misligholdte engasjementer og syntetisk balanse-verdipapirisering (on-balance-sheet synthetic securitisation).Tilrettelegging for utvidet verdipapirisering med både misligholdte engasjementer og syntetisk STS-verdipapirisering vil øke behovet for oppfølging av informasjonskrav og andre elementer av investorbeskyttelse. Det vil også gjøre det mer krevende for tilsynsmyndighetene å få oversikt over bankenes risiko. Erfaringene med verdipapirisering fra finanskrisen tilsier at regelverket krever særskilt oppfølging.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant. Forordningen har som formål å øke bankenes bruk av verdipapirisering. Dersom verdipapirisering får et økende omfang, vil det kreve økt oppmerksomhet fra myndighetene å følge opp informasjonskrav og bankenes risiko, herunder om reduksjonen i kapitalkrav står i rimelig forhold til den risikoen som er overført.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant. Regelverksforslaget har som formål å øke bankenes bruk av verdipapirisering. Dersom verdipapirisering får et økende omfang, vil det kreve økt oppmerksomhet fra myndighetene å følge opp informasjonskrav og bankenes risiko, herunder om reduksjonen i kapitalkrav står i rimelig forhold til den risikoen som er overført.

Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. ikrafttredelsesdato, da rettsakten endrer enkelte bestemmelser i forordning (EU) 2017/2401 som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)283
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker