Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1032 af 15. juli 2020 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1032 of 15 July 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 28343 as a feed additive for calves for rearing and pigs for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av levende celler fra en stamme Bacillus subtilis (DSM 28343). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avleteknisk tilsetningsstoff og den funksjonelle gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ for slaktekylling og avvent smågris, og er nå også godkjent for kalver til slakt og slaktesvin. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er presisert i godkjenningen at for kalver kan det bare brukes i melkeerstatninger. Preparatet har effekt over gitte minsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1032
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2020
Frist returnering standardskjema: 28.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2020
Høringsfrist: 01.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker