Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1034 av 15. juli 2020 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd representerrt ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1034 of 15 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus oryzae (DSM 26372) as a feed additive for laying hens (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-bxylanase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergillus oryzae (DSM 26372). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avleteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen av ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ for fjørfearter til slakt, avvent smågris og slaktesvin, og er nå også godkjent for verpehøns.  EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har effekt på eggleggingsraten over et minsteinnhold på 100 FXU/kg fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1034
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2020
Frist returnering standardskjema: 28.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2020
Høringsfrist: 08.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker