Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1090 av 24. juli 2020 om godkjenning av L-histidinmonohydrochloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1090 of 24 July 2020 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-histidin monohydroklorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (NITE BP-02526), Corynebacterium glutamicum (KCCM 80172) og Corynebacterium glutamicum (KCCM 80179) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. L-histidin monohydroklorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (NITE BP-02526) og Corynebacterium glutamicum (KCCM 80179) er også godkjent som aromastoff. EFSA vurderer aminosyren å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø. For å beskytte de som jobber med produksjon av tilsetningsstoffet er det krav til maksimalinnhold av endotoksiner i luften (1600 IU endotoksiner/m3 luft). For å hindre overdosering i drikkevann skal tilsetningsstoffet derfor merkes med en advarsel om dette. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1090
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.07.2020
Frist returnering standardskjema: 11.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2020
Høringsfrist: 01.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker