Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/997 av 9. juli 2020 om godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/997 of 9 July 2020 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine sulphate and L-lysine monohydrochloride, technically pure, as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av en rekke lysin preparater som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr:

·       L-lysin base (flytende form) produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439  eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535.

·       L-lysin monohydroklorid, (teknisk ren) produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439, Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 eller Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266.

·       L-lysinsulfat, produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266.

EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatene er en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-lysin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen. For å hindre overdosering i drikkevann skal tilsetningsstoffet derfor merkes med en advarsel om dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/997
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0997

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2020
Frist returnering standardskjema: 28.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2020
Høringsfrist: 01.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker