Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/998 av 9. juli 2020 om fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk og krepsdyr og oppheving av forordning (EF) nr. 393/2008Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/998 av 9. juli 2020 om fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk og krepsdyr og oppheving av forordning (EF) nr. 393/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/998 of 9 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of astaxanthin-dimethyldisuccinate as a feed additive for fish and crustaceans and repealing Regulation (EC) No 393/2008

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fornyer godkjenning av astaxanthin dimethyldisuccinate som sensorisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘fargestoffer som skal gi farge til dyret’. Det er godkjent til fisk og krepsdyr. Søker har vist at preparatet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen. EFSA vurderer det å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under de gitte forutsetningene for bruk (størsteinnhold på 138 mg astaxanthin dimethyldisuccinate/kg fullfôr). 1,38 mg astaxanthin dimethyldisuccinate tilsvarer 1 mg astaxanthin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/998
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0998

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2020
Frist returnering standardskjema: 28.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2020
Høringsfrist: 01.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker