Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102 av 24. juli 2020 om godkjenning av teknologien i 48-volts effektive motorgeneratorer kombinert med en 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i konvensjonelle forbrenningsmotorer og i visse hybridmotorer i elektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og med henvisning til NEDC (New European Driving Cycle)

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1102 of 24 July 2020 on the approval of the technology used in a 48 Volt efficient motor-generator combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid electric passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council and by reference to the New European Driving Cycle (NEDC)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 24.juli 2020 og trådte i kraft i EU 16.august 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 77/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Sammendrag av innhold

Den 24 oktober 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en søknad om godkjennelse av teknologien som ble brukt i en 48V effektiv motorgenerator kombinert med en 48V/12V DC /DC-omformer for bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med drivstoffer med forbrenningsmotor som kjører på bensin eller diesel (konvensjonell ICE-drivlinje) og i visse ikke ladbare hybridelektrisk kjøretøyer (NOVC-HEV). 8 november 2019 sendte leverandøren Valeo Electrical systems inn en søknad om godkjenning av samme teknologi. Begge søknadene refererer til den samme innovative teknologien, og at de samme vilkårene skal gjelde for bruk i de aktuelle kjøretøyene, er det hensiktsmessig å behandle begge applikasjonene i en enkelt beslutning. 

48V motorgeneratoren kan fungere som enten en elektrisk motor som konverterer elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator som konverterer mekanisk energi til elektrisk energi, dvs. som en standard vekselstrøms generator. 48V/12V DC-omformeren gjør det mulig for 48V motorgeneratoren å gi elektrisk energi med den spenningen som kreves for å drive kjøretøyets 12V strømforsyning og/eller lade 12V batteriet. Den innovative teknologien skal brukes i personbiler eller lette nyttekjøretøyer med konvensjonelle forbrenningsmotorer, eller bare i slike NOVC-HEVer i de kategoriene der feilmålte drivstofforbruk og CO2 utslippsverdier kan brukes i samsvar med vedlegg 8 til forordning nr.101 i FNs økonomiske kommisjon for Europa.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordning 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1102
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2020
Frist returnering standardskjema: 07.09.2020
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 13.02.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.02.2021

Lenker