Grenseverdier for pyrrolizidine alkaloider i visse næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2020/2040 av 11. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2020/240 of 11 December 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of pyrrolizidine alkaloids in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen har nå inkludert grenseverdier for pyrrolizidine alkaloider (PA) i visse næringsmidler.

Bakgrunnen for dette er risikovurderinger fra EFSA som konkluderer med at PA kan være kreftfremkallende og utgjøre en risiko for folkehelsen. Urtete og te er næringsmidlene som bidrar mest til eksponeringen for PA, men andre næringsmidler som for eksempel honning, urter og urtebaserte kosttilskudd bidrar også. Kommisjonen har derfor fastsatt grenseverdier for ulike typer næringsmidler for å beskytte folkehelsen. 

Det er mulig å oppnå betydelig lavere nivåer av PA i næringsmidlene ved god innhøstings- og produksjonspraksis. Fastsettelse av grenseverdier vil stimulere til omlegging av innhøstings- og produksjonspraksis, og bidra til at PA-eksponeringen hos konsumentene reduseres.  

Fordi det er krevende å legge om innhøsting- og produksjonspraksiser er det foreslått en overgangsperiode på to vekstsesonger.   Grensverdiene trer i kraft fra 1. juli 2022. Næringsmilder som er lovlig på markedet før 1. juni kan forbli på markedet til 31. desember 2023. 

Grenseverdiene for PA fremkommer slik i tabellen i vedlegget til forordning (EC) nr. 1881/2006: 

Foodstuffs (1)

Maximum level (*)

(µg/kg)

8.4

Pyrrolizidine alkaloids

8.4.1.

Herbal infusions (dried product) (**) (***) with the exception of the herbal infusions referred to in 8.4.2. and 8.4.4.

200

8.4.2.

Herbal infusions of rooibos, anise (Pimpinella anisum), lemon balm, chamomile, thyme, peppermint, lemon verbena (dried product) and mixtures exclusively composed of these dried herbs (**) (***) with the exception of the herbal infusions referred to in 8.4.4.

400

8.4.3.

Tea (Camellia sinensis) and flavoured tea (****)(Camellia sinensis) (dried product) (***) with the exception of the tea and flavoured tea referred to in 8.4.4.

150

8.4.4.

Tea (Camellia sinensis), flavoured tea (****)(Camellia sinensis) and herbal infusions for infants and young children (dried product)

75

8.4.5.

Tea (Camellia sinensis), flavoured tea (****)(Camellia sinensis) and herbal infusions for infants and young children (liquid)

1,0

8.4.6.

Food supplements containing herbal ingredients including extracts (**) with the exception of the food supplements referred to in 8.4.7.

400

8.4.7.

Pollen based food supplements (39)

Pollen and pollen products

500

8.4.8.

Borage leaves (fresh, frozen) placed on the market for the final consumer (**)

750

8.4.9.

Dried herbs with the exception of the dried herbs referred to in 8.4.10. (**)

400

8.4.10.

Borage, lovage, marjoram and oregano (dried) and mixtures exclusively composed of these dried herbs (**)

1000

8.4.11.

Cumin seeds (seed spice)

400

(*) The maximum level refers to the lowerbound sum of the following 21 pyrrolizidine alkaloids:

— intermedine/lycopsamine, intermedine-N-oxide/lycopsamine-N-oxide,

— senecionine/senecivernine, senecionine-N-oxide/senecivernine-N-oxide,

— seneciphylline, seneciphylline-N-oxide,

— retrorsine, retrorsine-N-oxide,

— echimidine, echimidine-N-oxide,

— lasiocarpine, lasiocarpine-N-oxide,

— senkirkine,

— europine, europine-N-oxide,

— heliotrine and heliotrine-N-oxide

and the following additional 14 pyrrolizidine alkaloids known to co-elute with one or more of the above identified 21 pyrrolizidine alkaloids, making use of certain currently used analytical methods:

— indicine, echinatine, rinderine (possible co-elution with lycopsamine/intermedine)

— indicine-N-oxide, echinatine-N-oxide, rinderine-N-oxide (possible co-elution with lycopsamine-N-oxide/intermedine-N-oxide)

— integerrimine (possible co-elution with senecivernine/senecionine)

— integerrimine-N-oxide (possible co-elution with senecivernine-N-oxide/senecionine-N-oxide)

— heliosupine (possible co-elution with echimidine)

— heliosupine-N-oxide (possible co-elution with echimidine-N-oxide)

— spartioidine (possible co-elution with seneciphylline)

— spartioidine-N-oxide (possible co-elution with seneciphylline-N-oxide)

— usaramine (possible co-elution with retrorsine)

— usaramine N-oxide (possible co-elution with retrorsine N-oxide)

Pyrrolizidine alkaloids, which can be individually and separately identified with the used method of analysis, shall be quantified and included in the sum.

(**) Without prejudice to more restrictive national rules in certain Member States on the placing of the market of pyrrolizidine alkaloid containing plants.

(***) The terms "herbal infusions (dried product)" and "tea (Camellia sinensis) (dried product)" refer to:

— herbal infusions (dried product) from flowers, leaves and herbs, roots, and any other parts of the plant (in sachets or in bulk)/tea (Camellia sinensis) (dried product) from dried leaves, stalks and flowers (in sachets or in bulk) used for the preparation of herbal infusion (liquid product)/tea (liquid product)

— instant herbal teas/teas. In the case of powdered tea extracts, a concentration factor of 4 has to be applied. 

(****) Flavoured tea is tea with flavourings and certain food ingredients with flavouring properties, as defined in Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods (OJ L 354, 31.12.2008, p. 34).

For teas with fruits and other herbs, Article 2 of Regulation (EC) No 1881/2006 applies.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 skal gjennomføres som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 om endret grenseverdi for pyrrolizidine alkaloider (PA) vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringer av grenseverdien for pyrrolizidine alkaloider vil kunne medføre noe omlegging av innhøsting- og produksjonspraksis. Da det i Norge er lite dyrking/produksjon av de næringsmidlene som omfattes her, vurderes det å ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeid med å fastsette lavere grenseverdier for pyrrolizidine alkaloider i visse næringsmidler for å beskytte folkehelsen. Forekomstdata Mattilsynet har innhentet for te og urtete underbygger behovet for å fastsette grenseverdier for PA.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU2020/2040
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32020R2040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2020
Frist returnering standardskjema: 04.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker