Plantevernmidler - nye substitusjonskandidater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1295 av 16. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til inkludering av de aktive stoffene karbetamid, emamektin, flurokloridon, gammacyhalotrin, halosulfuronmetyl, ipkonazol og tembotrion på listen over stoffer som bør erstattes

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1295 of 16 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/408 as regards the inclusion of the active substances carbetamide, emamectin, flurochloridone, gamma-cyhalothrin, halosulfuron methyl, ipconazole and tembotrione in the list of candidates for substitution

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 17. september 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) 2015/408 som gir overskt over aktive stoffer som er vurdert som såkalte substitusjonskandidater. Preparater med stoffer på dene listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning. 

Endringsforordningen innlemmer syv nye aktive stoffer i forordningen 2015/408. Alle disse stoffene har nå blitt vurdert i forhold til vilkår for å komme i kategorien substisjonskandidat slik disse vilkårene er fastsatt i forordning (EU) 1107/2009. De forhold som gjør at stoffene har blitt plassert i denne kategorien er blant annet at de enten er reproduksjonstoksiske eller har et langt lavere nivå for akseptablt daglig inntak (ADI), særlig med tanke på sprøyteoperatører, enn andre sammenligbare stoffer.  

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med et av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ingen av de aktive stoffene som omfattes av forordningen inngår i plantevernmiddel som er på markedet i Norge. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1295
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R1295

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2020
Frist returnering standardskjema: 18.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker