Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektive utvendige lysfunksjoner som bruker lysemitterende dioder i personbiler som kan kjøre på visse alternative brennstoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1168 of 6 August 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 as regards efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes in passenger cars capable of running on certain alternative fuels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 6.august 2020 og trådte i kraft i EU 27.august 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Sammendrag av innhold

Den 19 november 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en anmodning i henhold til artikkel 12a i kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 725/2011 om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/587. Slik at effektiv utvendig belysning av kjøretøyet ved bruk av lysdioder (LED) er godkjent som en innovativ teknologi.  I henhold til beslutning dekker belysningen i personbiler som kan kjøre på visse alternative drivstoff.

Søkerne har spesielt bedt om at gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 dekker utvendig belysning av kjøretøyer ved bruk av LED i personbiler som kan kjøre på LPG, CNG eller E85. Samt at visse faktorer i testmetoden for å bestemme CO2 besparelser justeres deretter. I lys av økende bruk av LPG og CNG i nye personbiler, er det hensiktsmessig å presisere at CO2 besparelser som følge av bruk av effektiv utvendig LED belysning i kjøretøy som kan kjøre på slike drivstoff, bør tas i betraktning som CO2 besparelser som oppnås ved innovativ teknologi.  Når det gjelder E85, på grunn av den begrensede tilgjengeligheten på unionsmarkedet som helhet, bør dette drivstoffet ikke skilles fra bensin i forbindelse med metoden for å bestemme CO2 besparelsene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1168
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1168

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.08.2020
Frist returnering standardskjema: 22.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker