Tilsetningsstoffer - endrede spesifikasjoner for titandioksid

Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for titandioksid (E 171)

COMMISSION REGULATION amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for titanium dioxide (E 171)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer spesifikasjonene til tilsetningsstoffet ttitandioksid (E 171).

Artikkel 32 i forordning 1333/2008 sier at alle tilsetningsstoffene som var godkjente før 2009 skal revalueres. Forordning (EU) nr. 257/2010 gir rammene for reevalueringsprogrammet. Her beskrives EFSAs rammer for i hvilken rekkefølge tilsetningsstoffene skal risikovurderes og hvordan.

EFSA publiserte i 2016 revurderingen av titandioksid, og opprettholdt da en ikke spesifisert akseptabelt daglig inntak (ADI), dvs. TiO2 har ingen grenseverdi og kan settes til næringsmidler i tilfredsstillende mengder (q.s.), men EFSA anbefaler ytterligere toksikologisk testing for å etablere en ADI for tilsetningsstoffet titandioksid (E 171). EFSA anbefaler også at spesifikasjonene for titandioksid bør oppdateres mht. partikkelstørrelse og grenseverdiene for tungmetall.

I juli 2019 publiserte EFSA en vitenskapelig anbefaling om endringer av spesifikasjonene for titandioksid (E 171) hvor fordelingen av partikkelstørrelse og nye grenseverdier for tungmetaller er inkludert.  Ved hjelp av et elektronmikroskop kan man måle hvor mange partikler som er under 200 nm i titandioksidpulveret, og fordelingen av disse partiklene. Rettsakten stiller flere meget detaljerte betingelser til pulverets oppbygning og sammensetning.

EFSA foreslår å endre nåværende definisjonen for titandioksid slik at det inneholde små mengder (<0,5%) av bestanddelen partikkelvekst og krystallfasekontrollmidler (aluminiumoksid, natrium- eller kalium i kombinasjon med fosfat), men det har ingen overflatebehandling eller belegg.

EFSA mener at kaliumaluminiumsilikatbaserte perlemorspigmentene basert på titandioksid, ikke oppfyller definisjonen av tilsetningsstoffet titandioksid (E 171). Derfor bør ikke titandioksid som brukes til fremstilling av disse pigmentene inkluderes i spesifikasjonene. I de nye renhetskriteriene og spesifikasjonene for titandioksid er perlemorspigmentene utelukket.

EFSA foreslår også at grenseverdier for følgende tungmetaller As, Pb og Hg- arsen, bly og kvikksølv blir senket. Dette er tatt til følge i de nye spesifikasjonene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen er basert på anbefalninger fra EFSA. Endringene vil gi redusert helsemessig risiko. 

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne denne endringen

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 231/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker