Digital finans: forslag til endringsbestemmelser knyttet til kryptoaktiva og operasjonell sikkerhet

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forslaget er til behandling i Parlamentet og Rådet. 

Sammendrag av innhold

Forslaget er en del av EU-kommisjonens tiltakspakke for digitale finanstjenester, som ble publisert 24. september 2020. 

I forslag til direktiv foreslås det bestemmelser som utfyller forslaget til forordning om digital operasjonell motstandsdyktighet (KOM(2020) 595, se eget EØS-notat). Det foreslås endringer i operasjonelle risiko- eller risikostyringskrav i direktiv 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341, ved å innføre presise krysshenvisninger i disse bestemmelsene.

- I direktiv 2009/65/EF foreslås det endringer om samordning av lover, forskrifter og administrative bestemmelser om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

- I direktiv 2009/138/EF foreslås det endringer om opptak og virksomhet innen forsikring og reassuranse (Solvens II).

- I direktiv 2011/61/EU foreslås det endringer om alternative investeringsfondforvaltere (AIFMD).

- I direktiv 2014/56/EU foreslås det endringer om lovpålagt revisjon av årsregnskap og konsernregnskap.

- I direktiv EU/2016/2341 foreslås det endringer om virksomhet og tilsyn med institusjoner for tjenestepensjon (IORP).

Formålet med endringene i hvert av disse direktivene er å innføre spesifikke krysshenvisninger til forslag til forordning KOM(2020) 595 (DORA) når det gjelder disse finansforetakenes forvaltning av IKT-systemer og -verktøy, som bør gjøres i samsvar med bestemmelsene i den forordningen. 

- I direktiv 2013/36/EU (kapitaldekningsdirektivet, CRD) foreslås det endring i bestemmelser om beredskaps- og forretningskontinuitetsplaner for å inkludere IKT-kontinuitets- og katastrofeplaner utarbeidet i samsvar med bestemmelsene foreslått i KOM(2020) 595 (DORA).

- I direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MIFID2) foreslås det å legge til kryssreferanser til  bestemmelser foreslått i KOM(2020) 595(DORA) og endre bestemmelser om kontinuitet og regelmessighet i utførelsen av investeringstjenester og aktiviteter, motstandsdyktighet og tilstrekkelig kapasitet i handelssystemer, effektive forretningsmessige kontinuitetsplaner og risikostyring.

- I direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2), mer presist konsesjonsreglene, foreslås det å legge til kryssreferanse til forslaget til forordning KOM(2020) 595 (DORA). I tillegg bør reglene om rapportering av hendelser i direktivet endres slik at de utelukker rapportering av IKT-relatert hendelser, som fullt ut blir harmonisert innen finanssektoren i KOM(2020) 595 (DORA).

Videre foreslås det å klargjøre den juridiske behandlingen av kryptoaktiva som kvalifiserer som finansielle instrumenter. Dette foreslås gjort ved å endre definisjonen av et 'finansielt instrument' i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for å avklare, slik at det ikke vil være noen juridisk tvil, om at slike instrumenter kan utstedes ved bruk av Distributed Ledger Technology (DLT).

Videre omfatter forslaget til direktiv også utfyllende bestemmelser til forslaget til en forordning om et pilotregime for markedsinfrastrukturer for DLT ved midlertidig å frita markedsinfrastrukturer for DLT fra visse bestemmelser i direktiv 2014/65/EU, for å gjøre det mulig å utvikle løsninger for handel og oppgjør av transaksjoner med krypto-eiendeler som vil kunne betegnes som finansielle instrumenter.

For å sikre en konsekvent bruk av regelverket i forslag til forordning KOM(2020) 595 (DORA) og forslagene i direktivet, som sammen utgjør den nye rammen om digital operativ motstandsdyktighet for finanssektoren, bør medlemsstatene implementere bestemmelsene i nasjonal lovgivning fra den datoen forordningen er gjeldende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til direktiv innebærer endringer i en rekke sektorregelverk som er gjennomført enten i lov eller forskrift. Gjennomføring av direktivet dersom det blir vedtatt vil derfor mest sannsynlig kreve endringer i sektorregelverket som gjennomfører de aktuelle direktivenene enten i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget, lest sammen med forslag til forordning om digital motstandsdyktighet, vil forventes ikke å medføre større økonomiske eller administrative konsekvenser for aktørene fordi eksisterende regelverk ligger tett opp mot kravene som stilles i regelverkforslagene.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Dersom forslaget blir vedtatt må endringene til de ulike direktivene gjennomføres i norsk rett ved endring av nasjonalt regelverk som gjennomfører de aktuelle direktivene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2020)596
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker