Dyrehelse - CWD

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2167 av 17. desember 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 om visse beskyttelsestiltak over for chronic wasting disease ved å forlenge dens anvendelsesperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2167 of 17 December 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/1918 concerning certain safeguard measures in relation to chronic wasting disease by extending its period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 fastsetter midlertidige beskyttelsestiltak over for chronic wasting disease (CWD).  I kapitel A, del III, litra A, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt et treårig program til overvåkning av CWD, som dekker perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Innsamlingen av data vil fortsette i 2021 i overensstemmelse med overvåkningsprogrammets tekniske spesifikasjoner med henblikk på at få samlet et større datasett. Som følge av dette forventes det ikke at den vitenskapelige vurderingen av disse resultatene blir tilgjengelige før ut i år 2022. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1918 har sluttdato 31. desember 2020. Det er nødvendig å forlenge anvendelsesperioden med to år til 31. desember 2022 for at nye nødvendig politiske tiltak som gjelder CWD kan bygge på de siste vitenskapelige vurderingene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i forskrift av 11. juli 2016 nr. 913 om tiltak for å begrense spredning av chronic wasting disease (CWD). Hjemmelsfeltet blir oppdatert. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser enn de som allerede gjelder i Norge med hensyn til CWD, verken for myndigheter, næringen eller forbrukere .

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/2167
Celexnr.: 32020D2167

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker