Endring av kommisjonsforordning om sammensetning, funksjon og ledelse av kollegier for sentrale motparter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2145 av 1. september 2020 om endring av (EU) nr. 876/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til teknisk reguleringsstandard for kollegier for sentrale motparter

Commission delegated regulation (EU) 2020/2145 of 1.9.2020 amending Delegated Regulation (EU) No 876/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards changes to the composition, functioning and management of colleges for central counterparties

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 1. september 2020, publisert i official journal 18. desember 2020 med ikrafttredelse 7. januar 2021. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordning til EMIR vedrørende organiseringen av college for sentrale motparter (CCP'er). Colleges for sentrale motparter er en sentral del av det tilsynsmessige rammeverket som fører tilsyn med CCP'er innenfor EMIR. 

Det innføres mer detaljerte bestemmelser om sammensetningen, funksjonen og ledelsen av colleget. Blant annet kan myndigheter og sentralbanker som ikke kvalifiserer som deltaker i colleget likevel be om å få delta og skal motta et skriftlig begrunnet avslag dersom deltakelse ikke innvilges. Det åpnes for at den Europeiske sentralbanken (ECB) kan avgi to stemmer i colleget i tilfeller hvor banken deltar i rollen som tilsynsmyndighet for kredittinstitusjoner og som utsteder av underliggende valuta til finansielle instrumenter som cleares. Det videre gitt regler som skal sikre effektiv flyt av informasjon, tid til saksforeberedelse for medlemmene og organisering av collegemøter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger da den er utfyllende regelverk til EMIR som bla. er endret av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 om sentrale motparter som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2145
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32020R2145

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.09.2020
Frist returnering standardskjema: 24.12.2020
Dato returnert standardskjema: 04.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker