Endring av teknisk standard under Solvens II om tilordning av eksterne kredittvurderinger til risikoklasser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/744 av 4. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/744 of 4 June 2020 on amending Implementing Regulation (EU) 2016/1800 laying down implementing technical standards with regard to the allocation of credit assessments of external credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen (hurtigprosedyre). 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer en teknisk standard til Solvens II. 

Den tekniske standarden endrer den tekniske standarden fastsatt i forordning 2016/1800, som spesifiserer hvordan kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer skal tilordnes risikoklassene som benyttes i beregningen av solvenskapitalkravet for forsikringsforetakene under Solvens II. Det foretas endringer i tilordningen for visse kredittvurderingsbyråer, bl.a. som følge av at de har utvidet virksomheten til nye typer kredittvurderinger. I tillegg tas ett nytt kredittvurderingsbyrå inn i oversikten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den tekniske standarden endrer standarden som fastsetter sammenhengen mellom eksterne kredittvurderinger og risikoklasser under Solvens II i samsvar med de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/744
Basis rettsaktnr.: 2009/138
Celexnr.: 32020R0744

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: