Forslag til forordning om styrket mandat til ECDC

Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning 851/2004 som etablerer et europeisk smittevernsenter

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2020

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er nå til vurdering i Europaparlamentet og Rådet

Sammendrag av innhold

Koronapandemien har avdekket svakheter i gjeldende europeisk helseberedskap. 11.november la Europakommisjonen frem en melding om hvordan den ønsker å styrke EUs systemer for beredskap ved grensekryssende helsekriser. Meldingen ledsages av tre forslag til nye rettsakter; for styrking av det eksisterende rammeverket for samarbeid om grensekryssende helsekriser og for styrkede mandater for Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Det europeiske smittevernsenteret (ECDC). Med meldingen og rettsaktforslagene ønsker Kommisjonen å etablere et rammeverk som sikrer mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Pakken er også del av Europakommisjonens ambisjon om å etablere en europeisk helseunion.

Formålet med dette forslaget til forordning er å oppdatere og styrke mandatet til det europeiske smittevernsenteret ECDC. Hovedelementene i forslaget er:

 • digitalisering av integrerte overvåkningssystemer
 • bistå medlemsstatene med å utvikle beredskaps- og krisehåndteringsplaner for helsekriser
 • styrkede tiltak for å kontrollere epidemier og utbrudd eksempelvis gjennom ikke-bindene anbefalinger til medlemstateene
 • utvide kapasiteten til å mobilisere og sende ut en EU Health Task Force som kan bistå medlemsstatene i krisehåndteringen
 • styrket kapasitets- og nøkkelkompetansebygging for å overvåke og vurdere helsesystemenes kapasitet for smittsomme sykdommer
 • være bindeledd mellom forskning og beredskap og krisehåndtering
 • bygge opp nøkkelkompetanse for helseberedskap i medlemsstatene, inkludert koordinere et nytt nettverk av europeiske referanse laboratorier
 • utvide arbeidet med forebygging av smittsomme sykdommer og spesifikke helsespørsmål som, animikrobiellresistens, vaksinering og biosikkerhet
 • styrke bidraget til EUs internasjonale samarbeid og utvikling av EUs engasjement for global helsesikkhet og beredskap
 • økt samarbeid mellom andre EU-byråer og især EUs legemiddelbyrå EMA

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget endrer forordning 851/2004 som er tatt inn i EØS-avtalen i protokoll 31.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge deltar i dag i samarbeidet med ECDC som observatør. Vurderingen av de økonomiske og administrative konsekvensene er ikke ferdig. En eventuell økning i økonomiske og administrative ressurser, må sees i sammeneheng med merverdien av ECDCs styrkede evne til å overvåke og håndtere eventuelle helsekriser.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til rettsakt er under vurdering i spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Forslaget er fortsatt til vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)726
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker