Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene (kodifisering)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1230 av 14. juli 2021 om betalinger på tvers av landegrensene i Unionen (kodifisering)

Regulation (EU) 2021/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 July 2021 on cross-border payments in the Union (codification)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trådte i kraft 19. august 2021. Ettersom gjennomføring av rettsakten krever lovendringer, tas det forbehold om Stortingets samtykke.

Sammendrag av innhold

Rettsakten kodifiserer Forordning (EF) 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene (euroforordningen om betalinger over landegrensene). Den nye forordningen vil erstatte de ulike rettsaktene som har endret forordning 924/2009. Forslaget endrer ikke innholdet i rettsaktene den erstatter, og har kun som hensikt å skape en enklere oversikt over regelverket med de formelle endringer som kreves av kodfikasjonsprosessen. Det gjøres ingen materielle endringer i regelverket, og for en oversikt over innholdet i euroforordningen vises det til EØS-notatet for Forordning (EU) 2019/518 om endring av forordning (EF) 924/2009 med hensyn til visse gebyrer ved betalinger over landegrensene i Unionen og gebyrer for valutakonverteringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er vedtatt vil den  erstatte den tidligere planlagte gjennomføring av 32019R0518 (Forordning (EU) 2019/518 om endring av forordning (EF) 924/2009 med hensyn til visse gebyrer ved betalinger over landegrensene i Unionen og gebyrer for valutakonverteringer.) Forordning 924/2009 er i dag er gjennomført ved inkorporasjon i lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 1-11 første ledd bokstav a og annet ledd. Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. For denne rettsakten er det i høringsnotat datert 18. februar 2022 foreslått at inkorporasjon av (EU) 2019/518 vil skje ved endringer i finansavtaleloven § 1-11. Siden forordning (EU) 2019/518 er opphevet, ligger det ikke an til at denne vil innlemmes i EØS-avtalen, men at det i stedet er forordning (EU) 2021/1230 som vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning i finansavtaleloven § 1-11.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er en kodifisering og inneholder ingen nye materielle bestemmelser fra 2019/518, og vil ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser utover det som følger av forordning 2019/518.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas ikke å stride mot norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)323
Rettsaktnr.: 2021/1230
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1230

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker