Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/367 av 1. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett og oppheving av forordning (EU) nr. 883/2010 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/367 of 1 March 2021 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for calves for rearing and repealing Regulation (EC) No 883/2010 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat med Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407, tidligere identifisert som Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47) som alvtekniske tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen av midler som stabiliserer tarmfloraen for kalver til slakt. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over et minsteinnhold på 1,5x109 CFU/kg fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/367
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0367

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 22.01.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker