Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/363 av 26. februar 2021 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/363 0f 26 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella phaffii DSM 32159 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet fumoninsinesterase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (DSM 32159) som teknologisk tilsetningsstoff for alle dyr. Preparatet skal redusere kontaminering med mykotoksiner (fumoninsin). Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt for alle dyr, i tillegg til folkehelse og miljø. Preparatet har kapasitet til å degradere fumoninsiner i fermentert fôr (bare i silo, ikke i flytende fôr) over et minsteinnhold på 40 U/kg fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/363
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 22.01.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker