Kommisjonsforordning om europeisk næringslivsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 av 30. juli 2020 som fastslår tekniske spesifikasjoner og ordninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk og som opphever 10 rettsakter på området næringslivsstatistikk

Commission Implementing regulation (EU) 2020/1197 of 30 July 2020 laying down technical specifications and arrangements pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council on European business statistics repealing 10 legal acts in the field of business statistics

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordning 2019/2152 etablerer et felles rammeverk for utvikling, produksjon og formidling av europeisk næringslivsstatistikk. Denne forordningen fastslår hvordan rammeforordningen skal gjennomføres og de detaljerte datakravene for europeisk næringslivsstatistikk.

De detaljerte kravene er listet opp i forordningens vedlegg:

 • Vedlegg 1 til forordningen spesifiserer datakrav for de ulike områdene innenfor næringslivsstatistikk.
 • Vedlegg 2 til forordningen spesifiserer hvilke aggregater som skal produseres og rapporteres iht. standard klassifikasjoner som EUs gruppering av varetyper (Main Industrial Groupings - MIG), næringsgruppering (NACE) og produkter (Classification of Products by Activity - CPA).
 • Vedlegg 3 fastslår en del mulige forenklinger eller unntak fra datakrav basert på den økonomiske størrelsen til et land, mulig rapportering av nasjonale bidrag til europeisk statistikk selv om nasjonal publisering ikke gjennomføres, utvalgsstørrelse, størrelse på økonomisk sektor i et land og lengden på tidsserier for korttidsstatistikk.
 • Vedlegg 4, 5 og 6 fastslår variabeldefinisjoner og andre elementer for datasettene til henholdsvis næringslivstatistikk, statistikk over internasjonal handel med varer og internasjonal handel med tjenester.
 • Vedlegg 7 beskriver oppdatering av vekter og endring av referanseår for korttidsstatistikk.
 • Vedlegg 8 beskriver variable relatert til det europeiske rammeverket for statistiske foretaksregistre.
 • Vedlegg 9 beskriver detaljerte variabeldefinisjoner og format, sikkerhets- og konfidensialitetsforhold for sikker utveksling av konfidensielle data for statistiske foretaksregistre.

I tillegg beskriver forordningen hvordan data og metadata, samt kvalitetsrapporter skal rapporteres til Eurostat.

Tidligere har europeisk næringslivsstatistikk vært regulert av flere basisrettsakter og forordninger som ikke har vært integrert. Ettersom rammeforordningen og denne generelle implementerende forordningen gir et felles og integrert rammeverk for europeisk næringslivsstatistikk, erstatter også forordningene de tidligere gjeldene forordningene for statistikkområdet. Foruten å omstrukturere og integrere lovgivningen på statistikkområdet, viderefører og endrer det nye rammeverket også flere av kravene for europeisk næringslivsstatistikk. Dette er nærmere beskrevet i EØS-notatet for rammeforordningen, forodning 2019/2152.

Forordningen inneholder også krav om rapportering av enkelte variabler i henhold til NUTS. NUTS er en regional inndeling for EU-medlemsland og omfatter ikke EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge og EFTA-landene har tilpasninger til flere av forordningene som erstattes av denne og rammeforordningen. Norge ber om tilpasninger for de delene av rammeverket som ikke anses å være EØS-relevant, dvs. områder som som tidligere var regulert av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 638/2004 om statistikk over varehandel mellom medlemsland i det europeiske fellesskapet (EF) og tilhørende gjennomføringsregelverk som ikke har vært innlemmet i EØS-avtalen.

I tillegg vurderer SSB å søke utsettelser (midlertidige unntak) fra enkelte krav i forordningen:

 • Månedlige volumindekser for bygge- og anleggsvirksomhet (NACE F)
 • Årlig strukturstatistikk og statistikk over utenlandskontrollerte foretak (IFATS), og dermed også enkelte krav i regional næringslivsstatistikk, for markedsrettet aktivitet innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester og kulturell virksomhet (NACE P, Q og R)

Forordningen legger også til rette for at landene kan benytte seg av såkalte overgangsordninger som innebærer at de første referanseårene rapporteres senere sammenliknet med de opprinnelige kravene spesifisert for enkelte statistikkområder. SSB vurderer å benytte overgangsordninger for følgende områder:

 • Månedlige verdi, volum og produsentprisindekser for transport og lagring, overnattings- og serveringsvirksomhet, informasjon og kommunikasjon, omsetning og drift av fast eiendom, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting samt forretningsmessig tjenesteyting (NACE H, I, J, L, M, N) (hele eller deler av nivåene, som relevant i forordningen)

For områdene SSB vurderer å søke om utsettelse av krav eller benytte seg av overgangsordninger for setter forordningen nye krav til økt frekvens og/eller dekning av nye næringer eller deler av næringer i statistikkene. De nye kravene medfører dermed større tilpasninger av datainnsamling, datakilder, eller metode for å måle eller beregne variabler i henhold til forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene er vurdert og beskrevet i omtalen av rammeforordningen for europeisk næringslivsstatistikk ((EU) 2019/2152), og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av SSB, som finner den EØS-relevant og akseptabel. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1197
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2152
Celexnr.: 32020R1197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2020
Frist returnering standardskjema: 26.10.2020
Dato returnert standardskjema: 29.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker